Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής, αποφάσισε την πρόσληψη μίας αδελφής Νοσοκόμας επί συμβάσει για δύο (2) μήνες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (επικυρωμένα): Αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής διετούς φοιτήσεως, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι τις 10/8/2015 υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση του Ιδρύματος, οδός Θάσου 18-20.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Φ.Η. Κομοτηνής

Ο Πρόεδρος

Πρωτ. Δημήτριος Βασιλειάδης