Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 20-10-2016 έως και την  31-10-2016.

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11) µελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει η πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που συγκροτήθηκε με την 128/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος, και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑπό τα έντεκα (11) µέλη του ΠΣΕΚ, τα έξι (6) πρέπει να είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα δε υπόλοιπα µέλη, θα προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, επιστημονικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, και την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Η θητεία των µελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται από 20-10-2016 έως και την  31-10-2016, είτε στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη, είτε µε συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση (Γ. Κακουλίδου 1 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ).

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, “Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΧΟΩ7ΛΒ-ΘΚ2), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ (pamth.gov.gr), καθώς και στην  ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας  (http://www.gsrt.gr)”.