Τα κριτήρια, οι υποχρεώσεις και η προθεσμία για προτάσεις συνδιοργάνωσης δράσεων.

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, καθώς και προς τους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων, απευθύνεται από την Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεών της,  και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2017,

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν, και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες, και αυτές οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, κυρίως όμως, όσες εμπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Χρήστου Μέτιου.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

  1. Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση.
  2. Να είναι ευρείας απήχησης και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς.
  3. Να είναι δυναμικές και καινοτόμες.
  4. Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού.
  5. Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.
  6. Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα, στοχεύοντας στη διάδοσή τους στους νέους και να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας.
  7. Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής, υποστηρίζοντας με κάθε μέσο τα Γράμματα και τις Τέχνες.
  8. Να έχουν δωρεάν είσοδο/συμμετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης να μην έχουν έσοδα από αυτές.
  9. Θετικότερη θα είναι η αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων από Συλλόγους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ροδόπης, οι οποίοι θα έχουν ενημερώσει το φάκελό τους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη.
  10. Να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/συνδιοργανωτές, τη σκοπιμότητα της δράσης, το κοινό στο οποίο απευθύνονται και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης δράσης.

Οι φορείς, καταθέτοντας την πρόταση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης να προσκομίσουν σχετικά πρόσφορα απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών/συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης κλπ).

Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα περιληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της Π.Α.Μ.Θ., που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμά της.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ροδόπης δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συνδιοργανώνει. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών και όχι το σύνολο των δαπανών της δράσης.

«Ο έγκαιρος σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της Π.Ε. Ροδόπης θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων και η δική σας συμβολή στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι καθοριστικής σημασίας», τονίζει στην κατακλείδα της πρόσκλησης ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Μέτιος.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2016, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης (στην ταχ. διεύθυνση Συμεωνίδη Υψηλάντη, Τ.Κ. 69132, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις abatzianis@gmail.com, dkmerimnas@pamth.gov.gr). Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, μέσω των ανωτέρω e-mail και στα τηλέφωνα 25313-54149 και 25313-50231.