Την επιδότηση χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων για τη διαμονή των παιδιών τους, για 15 ημέρες, σε παιδικές κατασκηνώσεις, κατά τη χρονική περίοδο από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών. Δυνητικά ωφελούμενα του προγράμματος είναι 70.000 παιδιά, που έχουν γεννηθεί από την 1 Ιανουαρίου του 2002 έως τις 14 Ιουνίου του 2012. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ, ο οποίος θα εκδώσει Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή, με ηλεκτρονικό τρόπο, των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψήφιους δικαιούχους.

Ως δικαιούχοι του προγράμματος, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2018 εφόσον είναι:

α) Ασφαλισμένοι και έχουν πραγματοποιήσει ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει.

β) Ασφαλισμένες και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (άδειας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως εξειδικεύτηκε με την αριθ. 33891/606/09.05.2008/ΦΕΚ 833-Β΄ υπουργική απόφαση).

γ) Ασφαλισμένοι και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

δ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Ο απαιτούμενος από τα στοιχεία α’ έως γ’ αναφερόμενος αριθμός ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.

Για τους ανωτέρω δικαιούχους το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2016, δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000 ευρώ. Η υπέρβαση του ποσού των 28.000 ευρώ αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Διαβάστε το ΦΕΚ με όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.