Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε ότι την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] σε εφαρμογή της με αρ.3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β) και της Υπουργικής Απόφασης 2129/70097/28-06-2017.

Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
– της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού.
– της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον.
– της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν έως και τις 20 Μαΐου 2018, Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάγονται.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.