Αύριο Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11 π.μ., στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “Chris & Eve” στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ημερίδα του διακρατικού έργου με τίτλο «Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of  sustainable coastal and maritime tourism/ Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο CO-EVOLVE», του προγράμματος INTERREG MED, της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση αειφόρων πρακτικών τουριστικής ανάπτυξης παράκτιων περιοχών, σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ). Σκοπεύει να αναλύσει τη συν-εξέλιξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές.

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕπικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος, τόνισε: «Επιθυμούμε να αναλύσουμε τα προβλήματα και τις ευκαιρίες των παράκτιων και θαλασσίων πιλοτικών περιοχών μας, προτείνοντας λύσεις για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στενή συνεργασία και η εδραίωση μιας σταθερής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων απαιτείται. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεχνικού δελτίου του έργου, από τη συνεργασία αυτή θα προκύψουν κοινά σχέδια καινοτόμων δράσεων – επιμελημένα και συμμορφωμένα σε ευρωπαϊκό, δια-μεσογειακό και επιστημονικό επίπεδο – τα οποία αφενός μεν μπορούν να εφαρμοστούν στις παράκτιες περιοχές μας, και αφετέρου δε, θα εμπλουτίσουν τον στρατηγικό μας σχεδιασμό».

ΗΜΕΡΙΔΑΠρόγραμμα ημερίδας

11:00-11:30 εγγραφές

11:30-11:45 εναρκτήρια ομιλία Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου

11:45-12:00 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mediterranean 201-2020

12:00-12:15 παρουσίαση του έργου “Co Evolve”

12:15-12:30 τεχνικά πακέτα / εργασίες (τεχνικές και επιστημονικές δράσεις του έργου)

12:30-12:45 παρουσίαση των πιλοτικών περιοχών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

12:45:-13:00 παρατηρητήριο παράκτιας ζώνης: smart εργαλεία, συμμετοχή του κοινού, βιώσιμες λύσεις από τον Δήμο Καβάλας.

13:00-13:30 Q and A Session