Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, τραπεζοκόμων και βοηθών μαγείρων

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης ΣΟΧ2/2017 και πιο συγκεκριμένα για τις θέσεις εποχικού προσωπικού καθαριότητας, προσωπικού εστίασης και βοηθών μαγείρων, στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Θυμίζουμε ότι η προκήρυξη εκδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου και αφορούσε στην πρόσληψη 45 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα άτομα αυτά θα καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης, αλλά και φύλαξης, του Νοσοκομείου.

Στους προσωρινούς πίνακες που έχουν αναρτηθεί, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων των τριών πρώτων ειδικοτήτων που αντιστοιχούν σε 37 θέσεις, ως εξής:

ΚΩΔ.ΕιδικότηταΘέσεις
101ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών – καθαριστριών)29
102ΥΕ προσωπικό εστίασης (τραπεζοκόμοι)7
103ΥΕ Βοηθών Μαγείρων1

Κατά των πινάκων κατάταξης, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε τον Πίνακα Επιτυχόντων 101 ΕΔΩ

Δείτε τον Πίνακα Επιτυχόντων 102 ΕΔΩ

Δείτε τον Πίνακα Επιτυχόντων 103 ΕΔΩ

Δείτε τους Απορριπτέους ΕΔΩ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης 101 ΕΔΩ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης 102 ΕΔΩ

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης 103 ΕΔΩ