Ενός οδηγού αυτοκινήτων και δύο εργατών πρασίνου

Από την 1η Μαΐου 2017 ξεκινά η αντιπυρική περίοδος έτους 2017 και ο Δήμος Κομοτηνής καλείται να καθαρίζει με μηχανήματα χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης άχρηστων υλικών, καθώς και οικόπεδα εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους, όπου σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 έχει την υποχρέωση να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και να χρεώσει το σχετικό κόστος εργασίας και προστίμου στους ιδιοκτήτες.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη:

1) Η πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας οδηγών αυτοκινήτων, με:
α) άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και άνω, και με Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
β) Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α’ (διαξονικού)

2) Η πρόσληψη δύο ατόμων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας εργατών πρασίνου

Η αναγκαιότητα της διενέργειας των τριών αυτών προσλήψεων έτυχε της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας και το επόμενο διάστημα θα βγει η προκήρυξη για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων.