Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουλίου

Στην πρόσληψη τριών ατόμων, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προχωράει ο Δήμος Ιάσμου. Οι προσλήψεις αφορούν στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών -τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια 8 μήνες.

Εντοπιότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των δήμων του Νομού Ροδόπης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την αριθ.πρωτ.6115 /03-07- 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2017 µε τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μαζί µε το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (έκδοσης 30-03- 2017) και την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου (www.iasmos.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιάσμου και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.