Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136/399/29-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΨΘ46ΨΖΣΠ-Δ3Η) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 8 “Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους (ΑΠ 7.– ΛΑΠ)”.

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.

Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά.

Η κατάθεση και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/02/2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 17:00, στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, στο γραφείο της Διευθύντριας, επί της οδού Χατζηκωνσταντή Ζωίδη 6.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Σ.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, τηλέφωνο: 25310 83414 (απογευματινές ώρες)  fax : 25310 83414  email: mail@sde.rod.sch.gr

 

Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.Θα γίνεται κράτηση ίση με το 0,01% του καθαρού ποσού κάθε πληρωμής που θα αποδίδεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.