Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 74.000 ευρώ

Ο Δήμος Κομοτηνής προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Καύσιμα (ξυλεία) έτους 2017». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 59.995 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 74.393,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει της σχετικής μελέτης.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017, στο δημοτικό κατάστημα. Ως καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 10η πρωινή.