«Η Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα να καταβάλλεται έως το 70% της προκαταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων του 2015, και το 85% της εξισωτικής αποζημίωσης  γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοκομίας, πριν την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, ως προκαταβολή», τονίζει μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Ροδόπης του Ποταμιού κ. Ιλχάν Αχμέτ σε Ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή:

«Κύριε υπουργέ.

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια σημαντική καθυστέρηση ως προς την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων σε κατ’ επάγγελμα αγρότες-μικροκαλλιεργητές και καπνοπαραγωγούς, σε μια περίοδο ιδιαίτερα βεβαρημένη οικονομά γι’ αυτούς, που βαδίζοντας προς το τέλος του χρόνου συμπίπτει με πλήθος υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η Κομισιόν, δίνει τη δυνατότητα να καταβάλλεται έως το 70% της προκαταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων του 2015, και το 85% της εξισωτικής αποζημίωσης  γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοκομίας, πριν την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, ως προκαταβολή με την εφαρμογή νέου κανονισμού. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η αρχή της καταβολής άμεσων ενισχύσεων, μόνον αφού ολοκληρωθούν όλοι οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαβεβαίωσης που επιτυγχάνεται από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

Όπως αναφέρεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1748 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου, πριν δοθεί οποιοδήποτε ποσό, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί από κάθε χώρα ότι δεν θα γίνουν προκαταβολές που θα ξεπερνούν το τελικό ποσό που θα διαπιστωθεί μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ωστόσο, λόγω των σοβαρών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι, είναι αναγκαίο, ως έκτακτο μέτρο για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015, να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 75, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ώστε να επιτρέπεται να καταβληθούν προκαταβολές για άμεσες ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 28 και 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής. Εν τούτοις, είναι επιτακτική ανάγκη η εν λόγω παρέκκλιση να μην παρεμποδίσει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την απαίτηση επαρκούς επιπέδου αξιοπιστίας.

Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη που κάνουν χρήση αυτής της παρέκκλισης, οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι αποφεύγονται οι καθ’ υπέρβαση πληρωμές, και ότι ανακτώνται πράγματι και ταχέως τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Επιπλέον, η χρήση της εν λόγω παρέκκλισης, θα πρέπει να καλύπτεται από τη διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, για το οικονομικό έτος 2016.

Κατόπιν  των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Α) Προκειμένου να εκμεταλλευθούν οι αγρότες τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις της Ε.Ε., προτίθεστε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα έγκαιρα και άμεσα ώστε να εξασφαλιστούν οι πληρωμές;

Β) Έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα καταβολών, και αν ναι, σε τι ποσοστό αναμένεται αυτές να ανέλθουν;».