Στην πρόσληψη ενός νοσηλευτή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τρεις μήνες, για την κάλυψη αναγκών του, θα προχωρήσει  ο  Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ».

Απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

*Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, με την κατάθεση της αιτήσεως τους οφείλουν να προσκομίσουν:
– Επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα.
– Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.
– Για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση  δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν είτε από τη γραμματεία του Συλλόγου είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.perpato.gr και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του συλλόγου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Λεωφ. Δημοκρατίας – Κομοτηνή – Τ.Κ.:69133,  υπ’ όψιν  κ. Αργυροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2531036909). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατάταξη υποψηφίων
Στους υποψήφιους, με την κατάθεση των αιτήσεών τους θα γνωστοποιείται η ώρα διεξαγωγής των συνεντεύξεών τους. Κατόπιν των συνεντεύξεων ο Σύλλογος θα επεξεργαστεί και θα αξιολογήσει τις αιτήσεις τους και τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη 16η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη, και  λήγει την 25η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται και από τον Σύλλογο στην προαναφερθείσα διεύθυνση.