Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη  σύμβασης  έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων, απευθύνει  το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από 23/10/2018 έως και τις 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποστείλουν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Τ.Κ. 11143, Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας,  2ο όροφος), ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές, τα δικαιολογητικά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, έως και τις 09/11/2018.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

 Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2131314620, 2131314630, 2131314636, 2131314637, 2131314638, 2131314663, κατά τις  ώρες 10:00 έως τις 13:00.