Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Βασίλειος Μαυρίδης, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής, ενώ ισχύουν και τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται  στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται έως και την Τρίτη 03-02-2015 και ώρες 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ, από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας-Αρμόδιος κ. Παλλίδης Χαρίλαος, Διεύθυνση Διοικητικού, Τηλέφωνο 2552350336.