Από τον Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι συγγενείς των θανόντων των οποίων η διάρκεια ταφής πρόκειται να ξεπεράσει μέσα στο 2016 το δικαίωμα πενταετούς  ταφής, και δεν έχουν προβεί στην αγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης (δηλαδή μέχρι και τις 11 Απριλίου), για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους, δηλαδή την εξαγορά τάφου ή ανακομιδή οστών, διαφορετικά η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα προβεί σε αναγκαστική εκταφή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 445/68 περί λειτουργίας κοιμητηρίων και τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής (υπ’ αριθμ. 113/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Επίσης, καλούνται oι συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους σχετικά με το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός δύο μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης (δηλαδή μέχρι και τις 11 Μαρτίου), διαφορετικά η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα προβεί σε τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου.