Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 τ.Α/12-3-2012), όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου (12-3-2012), υποχρεούνται εντός τριών (3) ετών να λάβουν άδεια εγκατάστασης υποβάλλοντας στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟΚ) αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σε κτηνοτροφικές μονάδες οι κτιριακές εγκαταστάσεις των οποίων έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες, δίνεται επίσης τριετής παράταση νομιμοποίησης.

Η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4056/2012, είναι η 12-3-2015, ενώ μετά την παρέλευση της τριετίας, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, και αφού επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή και τις διατάξεις του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου.

Σε κτηνοτροφικές μονάδες που δεν καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου και γενικά της κείμενης νομοθεσίας, όπως λειτουργία εντός οικισμών ή πλησίον αυτών (δεν καλύπτουν δηλαδή τις ελάχιστες προβλεπόμενες αποστάσεις), δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας Εγκατάστασης, και συνεπώς πρέπει να απομακρυνθούν και να εγκατασταθούν σε οικόπεδα (ιδιόκτητα ή παραχωρημένες δημόσιες εκτάσεις), που να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των ισχυουσών διατάξεων.

Όσον αφορά τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αυτές σχετίζονται με τη δυναμικότητα κάθε μονάδας και με τον πληθυσμό των οικισμών. Ενδεικτικά:

– Για οικισμούς και χωριά μέχρι 500 κατοίκους και αριθμό ζώων μέχρι 300 αιγοπρόβατα ή 5 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ή 10 αγελάδες ελευθέρας βοσκής, απαιτούνται 50 μ. από τα όρια των οικισμών, ενώ για δυναμικότητα 301-500 αιγοπρόβατα ή 6-10 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ή 11-20 αγελάδες ελευθέρας βοσκής, απαιτούνται 100 μ. από τα όρια αυτών.

– Για οικισμούς από 501-2.000 κατοίκους, οι αντίστοιχες αποστάσεις, ανάλογα με τη δυναμικότητα, είναι 100 μ. και 150 μ.

– Για οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες και κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό των ζώων.

Για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων ή μετεγκατάσταση αυτών, υπάρχει η δυνατότητα της απευθείας παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εμβαδού έως οκτώ (8) στρεμμάτων, με απόφαση  του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη, και μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού).