ΣΥΝΟ Συνήγορος του Πολίτη, κατά τα τελευταία έτη, υπήρξε αποδέκτης αναφορών πολιτών οι οποίοι παρακολούθησαν ή εργάσθηκαν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Από την εξέταση των αναφορών διαπιστώθηκε ότι:

– Πολλά ΚΕΚ, παρότι έχουν λάβει την β΄ δόση χρηματοδότησης, δεν αποπληρώνουν τους καταρτιζόμενους εντός ενός μηνός από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΚΕΚ και καταρτιζόμενου.

– Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης εντάσσονται σε αυτά μετά από μακρόχρονη περίοδο ανεργίας, πολλοί μάλιστα είναι γονείς ανήλικων παιδιών και στην οικογένεια τους δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής του επιδόματος κατάρτισης στον δικαιούχο από τον ανάδοχο εξωθεί τα άτομα αυτά σε ουσιαστική οικονομική εξάντληση.

– Πολλά ΚΕΚ που εμφανίζουν διαχειριστικά προβλήματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, επανέρχονται με νέα προγράμματα δημιουργώντας μεγάλη επισφάλεια σε ανέργους. Η μόνη επιλογή των ενδιαφερομένων απομένει η προσφυγή στη δικαιοσύνη, δυνατότητα που δεν υπάρχει στην πράξη καθώς συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για άτομα που έχουν απολυθεί από τις εργασίες τους.

– Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει καταγγελία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τα ΚΕΚ. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, αυτό δεν διασφαλίζει την πληρωμή καταρτιζομένων και εκπαιδευτών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα στις αρμόδιες υπηρεσίες και το έχει αναδείξει στην Ετήσια Έκθεση του έτους 2011. Επειδή τα προβλήματα με τα ΚEΚ αυξάνονται, η Αρχή με έγγραφό της στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στις αρχές του 2014 και στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, πρότεινε:

  • Την πλήρη αποσύνδεση της καταβολής του επιδόματος κατάρτισης από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και από τη διαχειριστική επάρκεια και την ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα των ΚΕΚ.
  • Την επανεξέταση των συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου και ΚΕΚ εις βάρος των οποίων έχουν γίνει καταγγελίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα δυσλειτουργίας.
  • Την διενέργεια τακτικού ελέγχου των ΚΕΚ στο πλαίσιο της πιστοποίησής τους.
  • Τέλος, ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της χορήγησης του επιδόματος κατάρτισης στους ωφελούμενους.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση από το Υπουργείο στο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.