ΣΥΝΟ Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε μεγάλο αριθμό καταγγελιών σχετικά με τον εσφαλμένο υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ), το οποίο επιβλήθηκε για το έτος 2013 με το ν. 4152/2013

Από τη διερεύνηση των αναφορών διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετώπιζαν:

α) οι πολίτες που για πρώτη φορά έλαβαν λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με τον εσφαλμένο υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και κατ’ επέκταση του ΕΕΤΑ μετά την 15η Μαΐου 2013, προθεσμία που έθετε ο νόμος για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης λαθών στους αρμόδιους δήμους, και

β) οι πολίτες που στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος των ακινήτων τους δεν αναγραφόταν υπολογισμός του ΤΑΠ και συνεπώς ούτε τιμή ζώνης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από τον Νοέμβριο του 2013, με έγγραφά του προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, είχε αναδείξει το ζήτημα στο σύνολό του, και είχε ζητήσει στοιχεία για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΕΤΑ στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν αναγραφόταν υπολογισμός του ΤΑΠ.

Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2014, επανήλθε με έγγραφό του στο οποίο επισήμανε ότι στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται τιμή ζώνης στη βάση υπολογισμού του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), δεν ορίζεται στο νόμο ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου, αλλά εναπόκειται στη Διοίκηση να τον προσδιορίσει με βάση το μέσο όρο των τιμών της δημοτικής ενότητας, του δήμου ή του νομού. Επίσης, σημείωσε, ότι το γεγονός αυτό παραβιάζει την αρχή της βεβαιότητας του φόρου, και δημιουργεί τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Τέλος, τόνισε, ότι παραβιάζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας, στις περιπτώσεις όπου:

α) ο φόρος σε ακίνητα της ίδιας περιοχής υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή

β) ακίνητα απομακρυσμένων περιοχών φορολογούνται με συντελεστή υπολογιζόμενο με τον μέσο όρο τιμών ζώνης των κέντρων του νομού

γ) πολίτες οι οποίοι αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση του εσφαλμένου υπολογισμού μετά την 15η Μαΐου 2013, χάνουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη διόρθωσή του, αντιμετωπιζόμενοι το ίδιο με όσους είχαν λάβει γνώση του σφάλματος, πριν την ημερομηνία αυτή.

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με πρόσφατη απόφασή της (ΠΟΛ 1193/2014), έδωσε τη δυνατότητα στους υπόχρεους να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση επανυπολογισμού του ΕΕΤΑ, σε συγκριμένες περιπτώσεις.