Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για τις 9 παιδικές χαρές του Δήμου Κομοτηνής, που θα αναβαθμιστούν μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 345.000 ευρώ με ΦΠΑ, εκ των οποίων οι 240.000 ευρώ θα διατεθούν από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και οι 105.000 ευρώ από τον Δήμο Κομοτηνής.

Η υποβολή των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ θα ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 3 Αυγούστου, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η Δευτέρα, 27 Αυγούστου. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου και ώρα 9 το πρωί, ενώ ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία θα είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την προμήθεια και τοποθέτηση σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας και την τοποθέτησή τους, ανάλογα με τις υποδείξεις και τις ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι 9 παιδικές χαρές και ο νέος εξοπλισμός τους

 1. ΟΔΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗ
 • Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων
 • 1 Σύνθετο όργανο με γέφυρα – τσουλήθρα – αναρρίχηση
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 • 1 βρύση
 • 1 ξύλινο κιόσκι
 1. ΟΣΕ
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων
 • 1 Αναρρίχηση
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 • 1 βρύση
 • 1 ξύλινο κιόσκι
 1. ΠΛΑΤΕΙΑ Π.ΜΕΛΑ (ΟΔΟΣ ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗ)
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 1 Σύνθετο όργανο με γέφυρα – τσουλήθρα – αναρρίχηση
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 • 1 βρύση
 • 1 ξύλινο κιόσκι
 1. ΚΑΡΥΔΙΑ
 • Νέα δάπεδα ασφαλείας σε τμήμα της παιδικής χαράς
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 2 Διθέσιες μεταλλικές κούνιες βρεφών
 • 2 Διθέσιες μεταλλικές κούνιες παίδων
 • 1 Σύνθετο όργανο με γέφυρα – τσουλήθρα – αναρρίχηση
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 • 1 βρύση
 • 1 ξύλινο κιόσκι
 1. ΚΟΣΜΙΟ
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 1. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
 • Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων
 • 1 Σύνθετο όργανο με γέφυρα – τσουλήθρα – αναρρίχηση
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 • 1 βρύση
 • 1 ξύλινο κιόσκι
 1. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ)
 • Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση
 • 1 Μικρό Σύνθετο όργανο με τσουλήθρα
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 2 ξύλινα παγκάκια
 • 1 κάδοι απορριμμάτων
 • 1 βρύση
 1. ΠΑΡΑΔΗΜΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ)
 • Νέα δάπεδα ασφαλείας
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων
 • 1 Σύνθετο όργανο με γέφυρα – τσουλήθρα – αναρρίχηση
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 • 1 βρύση
 • 1 ξύλινο κιόσκι
 1. ΠΑΓΟΥΡΙΑ (ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ)
 • Νέα δάπεδα ασφαλείας με υπόβαση
 • 1 Μεταλλική κούνια φωλιά
 • 2 Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών
 • 1 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων
 • 1 Σύνθετο όργανο με γέφυρα – τσουλήθρα – αναρρίχηση
 • 1 Ξύλινο σπιτάκι
 • 1 Ξύλινη κινητή γέφυρα
 • 4 ξύλινα παγκάκια
 • 2 κάδοι απορριμμάτων
 • 3 φωτιστικά σώματα
 • 1 βρύση
 • 1 ξύλινο κιόσκι

Σημειώνεται ότι όλα τα όργανα παιχνιδιού και οι αντίστοιχες επιφάνειες πτώσης στις οποίες θα τοποθετηθούν, θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά), όπως ορίζεται στην με αρ . 28492/11-5-2009 υπουργική απόφαση περί καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και στην με αρ. 48165/30-07-09 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Πέραν αυτού, θα φέρουν κατάλληλο σήμα ποιότητας (μικρή πινακίδα) επί του εξοπλισμού και θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.