Αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα υπογραφής των προτάσεων – αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Καθήκοντα αναπληρωτή Δημάρχου θα ασκεί εφεξής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής, κ. Δημήτρης Πολιτειάδης. Στη σχετική απόφαση ορίζεται ότι ο κ. Πολιτειάδης θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, κ. Γιώργο Πετρίδη, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αντιστοίχως, όταν και ο κ. Πολιτειάδης απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Κατερίνα Ιωαννίδου.

Με έταιρη απόφαση του κ. Πετρίδη, μεταβιβάζεται στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών η  αρμοδιότητα της υπογραφής των προτάσεων – αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. Σε περίπτωση δε απουσίας του κ. Πολιτειάδη, αίρεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας και οι προτάσεις – αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.