Για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, έχει τεθεί σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης www.oaed.gr και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Με στόχο την ομαλοποίηση του συστήματος, παρατείνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, μέχρι την 30η Ιουνίου 2016, για τα εξής επιδόματα:

  • Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ).
  • Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα.
  • Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας.
  • Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων.
  • Επίδομα Αποφυλακισμένων.
  • Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας.
  • Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας.
  • Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας.

Επισημαίνεται ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά  μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.