Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), θεσπίστηκε η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων για την εμπορία τους από τα καταστήματα λιανικής πώληση. Με το δε, άρθρο 6 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β 2310) Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται η σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων».

Η ΔΑΟΚ, καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 1. Εμφανίζετε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr, επιλέγετε το εικονίδιο των Ψηφιακών Υπηρεσιών, και δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη στις ψηφιακές υπηρεσίες.
 2. Από το μενού «Επιλογή Υπηρεσίας» επιλέγετε την «Αίτηση Υποψηφίου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων», όπου μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας ή να δείτε την πορεία της αίτησής σας (απορριφθείσα, εκκρεμής, εγκεκριμένη).
 3. Συμπληρώνετε όλα τα πεδία της φόρμας «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων» καθώς όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, και στη συνέχεια πατάτε το εικονίδιο «Αποθήκευση».
 4. Συμπληρώνετε και υπογράφετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, και τη συμπληρωμένη δήλωση την αναπαράγετε σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρισμα), μόνο σε αρχείο pdf.
 5. Αναπαράγετε σε ηλεκτρονική μορφή (μόνο σε αρχείο pdf) τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχετε. Αν κατέχετε επιπλέον τίτλους σπουδών, σκανάρετε μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32).
 6. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αυτή είναι έτοιμη για εξέταση και έγκριση από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ.

Διευκρινήσεις:

 • Για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, δεν απαιτείται να υποβάλλετε εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, θα πρέπει να υποβάλλετε εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στη ΔΑΟΚ, και η τροποποίηση των στοιχείων θα διενεργείται μόνο από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία μόνο αίτηση.
 • Στο πεδίο ΔΑΟΚ-ΠΕ δηλώνετε τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε.
 • Πριν την τελική αποστολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, να επανελέγχετε τα στοιχεία σας για την αποφυγή των διορθώσεων.
 • Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν το φυσικό πρόσωπο του συνταγογράφου και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα (δελτίο ταυτότητας κ.λπ.).

Για την ομαλή μετάβαση στη διαδικασία πώλησης γεωργικών φαρμάκων με συνταγή χρήσης αυτών, θα υπάρξει ικανό μεταβατικό στάδιο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους, με στόχο: α) την εκμάθηση του συστήματος και β) τον εντοπισμό βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης στα τηλέφωνα 2531350408-411-410.