Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020», για τη διαχείριση των Μέτρων του οποίου, αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με χρήση του κατά περίπτωση τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης που διατίθεται στον ιστότοπο  www.ependyseis.gr και σύμφωνα με εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.

Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Τα στοιχεία των σχετικών προσκλήσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

Τίτλος Μέτρου

και αριθμός Απόφασης Πρόσκλησης

 έναρξης υποβολής
 λήξης υποβολής
Στοιχεία Επικοινωνίας με τους Αρμόδιους Υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ για παροχή πληροφοριών
Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4

«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Αριθμ. Απόφασης : 1405/26.09.2017

ΑΔΑ : 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ

10.10.2017 & ώρα 12.00 10.01.2018 & ώρα 14.00  α. κ. Κουντουράκης Ιωάννης

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κ. Σωτηρόπουλος Αντώνης

Τηλ. : 213 150 11 81 2

E-mail : asotiropoulos@mou.gr

γ. κ. Καμπόλης Σταμάτης

Τηλ. : 213 150 11 60

E-mail : skampolis@mou.gr

Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,

Αριθμ. Απόφασης : 1406/26.09.2017

ΑΔΑ : 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ

10.10.2017 & ώρα 12.00

 

10.01.2018 & ώρα 14.00 α. Μπίζα Ευαγγελή

Τηλ. : 213 150 11 84

E-mail : empiza@mou.gr

β. κ. Καμπόλης Σταμάτης

Τηλ. : 213 150 11 60

E-mail : skampolis@mou.gr

γ. κ. Κουντουράκης Ιωάννης

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Αριθμ. Απόφασης : 1404/26.09.2017

ΑΔΑ : 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ

23.10.2017 & ώρα 12.00

 

18.01.2018 & ώρα 14.00

 

α. κ. Κουντουράκης Ιωάννης

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κ. Σωτηρόπουλος Αντώνης

Τηλ. : 213 150 11 81 2

E-mail : asotiropoulos@mou.gr

γ. κ. Καμπόλης Σταμάτης

Τηλ. : 213 150 11 60

E-mail : skampolis@mou.gr

Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Αριθμ. Απόφασης : 1403/26.09.2017

ΑΔΑ : 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ

10.10.2017 & ώρα 12.00 10.01.2018 & ώρα 14.00 α. Μπίζα Ευαγγελή

Τηλ. : 213 150 11 84

E-mail : empiza@mou.gr

β. κ. Σωτηρόπουλος Αντώνης

Τηλ. : 213 150 11 81 2

E-mail : asotiropoulos@mou.gr