Σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 οι διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του Νόμου 4530/2018, με τον οποίο επήλθαν εκτεταμένες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι επίμαχες διατάξεις κατέστησαν υποχρεωτική την ανανέωση, ανά τρία χρόνια, των διπλωμάτων οδήγησης από όσους οδηγούς έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους, και ανά δύο χρόνια από όσους έχουν συμπληρώσει το 80ο έτος. Μάλιστα, η ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης προϋποθέτει την υποβολή των οδηγών σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Σήμερα εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η οποία απεστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα απεστάλη σε όλες τις Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας προς ενημέρωση των υπηρεσιών και όσων ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους μετά τη συμπλήρωση των 74 ετών.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται µε οποιοδήποτε όχημα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυμεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόμενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.51/2012. Για το όχημα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή ειδικό σήμα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας). Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση που το όχημα που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο, απαιτείται παραχώρηση του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόμενο µε υπεύθυνη δήλωση.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΕΔΩ.