ΟΑΕΔ– Από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας.

Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξης βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» και με δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών.

– Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διάρκειας 832 ωρών.

– Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

– Βαθμός πτυχίου.

– Ηλικία υποψηφίου.

– Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014).

– Χρόνος ανεργίας.

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων:
– Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.
– Για τους παρόχους κατάρτισης: από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr