Τα πρόσωπα που εξελέγησαν στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στην έναρξη του δεύτερου μισόυ της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο Δήμαρχος Ιάσμου κ. Ισμέτ Καδή προέβη στον ορισμό νέων Αντιδημάρχων που θα έχουν θητεία από την 1η Μαρτίου 2017 έως την 31η Αυγούστου 2019.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Ιάσμου και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν είναι:

 1. ΧΑΛΗΜ Ερκάν του Σαμή, Αντιδήμαρχος κατά τόπον αρμόδιος για τη δημοτική ενότητα Ιάσμου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εποπτείας  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 • Προγραμματισμού και Ανάπτυξης , Επικοινωνιών, Τεχνολογιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

β). Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικών γάμων και τελεί τους γάμους αυτούς.

 • Εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

 • *΄Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες και ελέγχει τις άδειες του προσωπικού και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.

  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  1. ΜΕΜΕΤΑΛΗ Εργούν του Κιασήφ, Αντιδήμαρχος κατά τόπον για τη δημοτική ενότητα Σώστου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

  • Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
 • Τεχνικών Υπηρεσιών ,Χωροταξίας και Πολεοδομικών εφαρμογών.

 • Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 • β). Κατά τόπο αρμοδιότητες:

  • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
 •  Χορηγεί άδειες για πολιτικούς γάμους και τελεί τους  γάμους αυτούς.

 • Εκδίδει  βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

 • ΄Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες και ελέγχει τις άδειες του προσωπικού και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας  για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  1. ΜΑΤΡΑΝΤΖΗ Χασάν του  Χαζήμ, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

  • Θεμάτων Κοινωνικής υπηρεσίας  , κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
 • Θεμάτων    Παιδείας , Νεολαίας και Πολιτισμού.

 • β). Κατά τόπο αρμοδιότητες:

  • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις  αρμοδιότητες του Δήμου.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικών γάμων και τελεί τους γάμους αυτούς.

 • Εκδίδει  βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

 • *΄Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην τοπική κοινότητα και ελέγχει τις άδειες του προσωπικού και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.

  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην τοπική κοινότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα.

 • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην  τοπική κοινότητα.

 • Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της τοπικής  κοινότητας    για την επίλυση των προβλημάτων τους

  1. ΧΙΣΗΜ Ιρφάν του Ιμπράμ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Σχεδιασμού ,εφαρμογής  και εποπτείας Γεωργικών- κτηνοτροφικών   θεμάτων-αδέσποτων ζώων.

  • Θεμάτων Αγροτικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΑΛΗΜ Ερκάν, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΜΕΜΕΤΑΛΗ Εργούν  και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΜΑΤΡΑΝΤΖΗ Χασάν και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΧΙΣΗΜ Ιρφάν.

  Σημειώνεται ότι αντιδήμαρχοι με αντιμισθία ορίζονται οι κ.κ. ΧΑΛΗΜ Ερκάν και ΜΕΜΕΤΑΛΗ Εργούν. 

  Με αφορμή την έναρξη του δεύτερου μισού της δημοτικής περιόδου, στον Δήμο Ιάσμου πραγματοποιήθηκαν και δημαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  Στο νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι:

  • Πρόεδρος: Μουσταφά Μουσταφά
  • Αντιπρόεδρος (από τη μείζονα αντιπολίτευση): Οσμάν Νουρτέν
  • Γραμματέας (από την ελάσσονα αντιπολίτευση): Μουμίν Μουμίν

  Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σεντάτ Αράπ, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της θητείας του. Ο  νέος Πρόεδρος, κ. Μουσταφά Μουσταφά, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο, κ. Ισμέτ Καδή και τα μέλη του Σώματος για την εκλογή του στην τιμητική αυτή θέση, δηλώνοντας ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημοκρατική τήρηση των διαδικασιών και την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου.

  Ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

  Οικονομική Επιτροπή

  Τακτικά Μέλη:

  1. Μάτραντζη Χασάν
  2. Χισήμ Ιρφάν
  3. Μεχμέτ Οζτζιάν
  4. Ιδρύς Ναδήρ
  5. Αμούτζας Κυριάκος
  6. Σαχουλίδης Χαράλαμπος

  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  Τακτικά Μέλη:

  1. Μεχμέταλη Εργκιούν
  2. Ομέρ Σαμπρή
  3. Σερήφ Γκαλήπ
  4. Χουσεϊν Γκαλήπ
  5. Μουμίν Μουμίν
  6. Κούτρα Παναγιώτα