Αλλαγή φρουράς από σήμερα στο πόστο του επικεφαλής της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος-Υποδομών-Πολεοδομίας (“καθαριότητας”, όπως τη γνωρίζουν οι περισσότεροι), του Δήμου Κομοτηνής.

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Πετρίδη, τον κ. Ισμαήλ Λεβέντ διαδέχεται ο κ. Γιάννης Μουρτίδης.

Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης αντιδημαρχίας, είναι:

 • Καθαριότητα: α) όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου β) των χώρων των δημοτικών κοιμητηρίων και της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • η λειτουργία και ασφάλεια του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.
 • η επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
 • η ευθύνης της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • η ευθύνη του τομέα ανάπτυξης, οικολογίας, ρνέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και τη λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου.
 • η προστασία της δημόσιας υγείας.
 • η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • η εκτέλεση τεχνικών έργων και εργασιών αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου, και ιδίως η εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • η εποπτείας και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου, αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου, θεμάτων ενδοδημοτικής αστικής συγκοινωνίας.
 • θέματα σχεδιασμού και ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, οδοσήμανσης, και γενικότερα λήψης μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και στον τομέα των μεταφορών, καθώς και της παρακολούθησης και της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα µε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.