Επίκειται η ανάθεση της εργασίας με 20.000 ευρώ προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Σε «φρεσκάρισμα» των υφιστάμενων διαγραμμίσεων των δρόμων του, αλλά και σε καταγραφή νέων διαγραμμίσεων, εφόσον απαιτηθεί, σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος Κομοτηνής. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου Δήμου Κομοτηνής», ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκτέλεση της εργασίας μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Παρασκευή 25/11 και ώρα 14:00 μ.μ. Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Μονάδα μέτρησης θα είναι το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το είδος, το χρώμα (λευκό ή έγχρωμο) και τη μορφή (διάβαση πεζών, άξονας οδού, «ζέβρα», ειδικά γράμματα ή στάμπα). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, στο τηλέφωνο 5231021008.