Η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Α3 (Γ) / Γ.Π. / οικ. 25132 / τ. Β΄ / ΦΕΚ 908/04-04-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), από 04-04-2016 καταργήθηκε η διαδικασία έκδοσης και θεώρησης των βιβλιαρίων ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων, και δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Τα βιβλιάρια για τα οποία έχουν εκδοθεί απoφάσεις μέχρι και την 04-04-2016, ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, ενώ οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση, θα εξεταστούν μετά από την 01-06-2016, οπότε θα αρχίσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παραπάνω ΚΥΑ.

Έως την έναρξη των νέων διαδικασιών, όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και όσοι δεν δικαιούνται παροχές υγείας λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ, θα απευθύνονται για ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη, καθώς και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, στις Δημόσιες Δομές Υγείας (νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Δημοτικά Ιατρεία, Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του Ε.Σ.Υ., Μονάδες ψυχικής Υγείας, κ.τ.λ.), απλώς με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους.