Με e-mail απέστειλε στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής, Εμπορίου & Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, τις απόψεις του για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Νίκος Αγγελίδης, αν και ως γνωστόν είχε ειδική πρόσκληση για να παραστεί για ακρόαση, μετά από σχετική κοινοβουλευτική εισήγηση του βουλευτή Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ.

Οι θέσεις τις οποίες απέστειλε ενόψει της διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», και οι οποίες όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου «είναι απόρροια και των συζητήσεων με τα επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜ-Θ το προηγούμενο χρονικό διάστημα», είναι επιγραμματικά οι ακόλουθες:

Βασικά δεδομένα:

–          Παραμεθόριος περιοχή σε όλη την έκτασή της.

–           Τελευταία Περιφέρεια της χώρας σύμφωνα με το κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο        με στοιχεία της Eurostat το 2014 ανερχόταν σε 11.200€ και ισοδυναμούσε στο 41%          του μέσου όρου της Ε.Ε.-28.

–    Επιδείνωση της επενδυτικής παρουσίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση , η οποία από σημαντικότερη Περιφέρεια (μαζί με την Περ. Κεντρικής Μακεδονίας) σε όρους επενδεδυμένων κεφαλαίων και ενισχύσεων στον ν. 2601/1998, κατετάγη στην έβδομη θέση στον ν. 3299/04 για να καταλήξει στην πέμπτη θέση στον ν. 3908/11.

–    Τα εκτεταμένα σύνορα με την Βουλγαρία, με το ανταγωνιστικό και πολύ ευνοϊκό υπάρχον φορολογικό καθεστώς και την ελεύθερη διακίνηση των παραγομένων εκεί προϊόντων, οδηγούν σε φυγή πολλές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να συμπιέζεται η περιφερειακή οικονομία και να μετατρέπεται σε μειονεκτική η οποία πλέον απαιτεί αναπτυξιακά μέτρα για την άρση της.

–    Το σημερινό οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας, με τους περιορισμούς στην κίνηση των κεφαλαίων, την ανύπαρκτη ρευστότητα στις επιχειρήσεις αλλά και την ελαχιστοποίηση των τραπεζικών δανείων και την ανεξέλεγκτη φορολογική καταιγίδα, δημιουργεί πέρα από την ανασφάλεια και ένα ασφυκτικό κλοιό στις επιχειρήσεις και αποτρέπει οποιαδήποτε σχέδιά τους.

     Συνοπτικές προτάσεις

Ένας αναπτυξιακός νόμος εάν δεν μπορεί κατ’ουσίαν να ενισχύσει με κεφάλαια τις επιχειρήσεις, απομένει να θεσπίσει τέτοια κίνητρα τα οποία αφενός θα τα αντισταθμίζουν και αφετέρου να δίνουν τη δυνατότητα να έχουν άμεσα οφέλη από την εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό κρίνουμε ότι,

–    Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των ποσοστών των άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 10 μονάδες με σαφές προβάδισμα των μειονεκτικών περιοχών. Αν δεν μπορεί να υπάρξει ευνοϊκότερη διατύπωση των μορφών επιχορήγησης, στο πλαίσιο του νέου Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, προτείνεται το ποσοστό κάλυψης για την Περιφέρεια ΑΜΘ να φτάνει το 100% και για όλα τα είδη των ενισχύσεων καθώς αυτό δεν αντίκειται στην ΕΕ.

–    Επαναφορά των αφορολόγητων αποθεματικών ως μέτρου ενίσχυσης των επιχειρήσεων τα οποία όμως θα πρέπει να φτάνουν μέχρι το 60% με μικρό χρόνο απόσβεσης (4 εως 5 έτη).

–    Μη ύπαρξη πλαφόν επί του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις (κατάργηση του 50% που προβλέπει το σχέδιο νόμου).

Η ρήτρα κερδών που έχει συμπεριληφθεί ως υποχρέωση για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης με την μορφή επιχορήγησης ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποκλείει επιχειρήσεις με μηδενικά κέρδη την τελευταία εξαετία ενώ θα μπορούσε να υπάρξει πριμοδότηση των επιχειρήσεων που εμφάνιζαν κερδοφορία.

–    Οι φορολογικές απαλλαγές για να έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται άμεσα και όχι να παρατηρούνται καθυστερήσεις ετών από ευθύνη του δημοσίου. Το δε ποσοστό επί του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φοροαπαλλαγής να ανέλθει από 20%, που προβλέπει το σχέδιο, σε 40%.

–    Επιδότηση μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού χωρίς άλλη υποχρέωση για το διάστημα πέραν της επιδότησης. Με τον προϊσχύοντα νόμο δεν υπήρξαν αιτήσεις στο αντίστοιχο είδος κυρίως λόγω των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων οι οποίες καθιστούσαν αποτρεπτική την ένταξη.

Ταυτόχρονα η αδυναμία συνδυασμού του καθεστώτος ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους συνδυαστικά με ενίσχυση δαπανών ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού θα δράσει αποτρεπτικά προς τους επενδυτές.

–    Να δίνεται η δυνατότητα απόδειξης της ίδιας συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση με ταυτόχρονη εφαρμογή μπόνους στη βαθμολογία στην περίπτωση επιβεβαίωσης.

–    Εφόσον η διαδικασία υπαγωγής θα γίνεται μέσω προκηρύξεων για κάθε ένα καθεστώς ξεχωριστά και θα είναι ανταγωνιστικά, θα πρέπει σε επίπεδο Περιφέρειας τα επενδυτικά σχέδια εφόσον λάβουν τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό, να προβλέπεται ότι να εγκρίνονται ανεξάρτητα από το ύψος των σχεδίων που θα υποβληθούν συνολικά αλλά και το διαθέσιμο ποσό. Διαφορετικά να υπάρχει δυνατότητα η Περιφέρεια ΑΜΘ να έχει διαθέσιμους πόρους αποκλειστικά για την ίδια και όχι σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

–    Ένταξη στον νόμο όλων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

–    Σταδιακή και έγκαιρη εκταμίευση των επιχορηγήσεων σε δεδομένα χρονικά διαστήματα με ύπαρξη προκαταβολής ενισχύσεων και μάλιστα στο 100% με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

–    Δυνατότητα διαρκούς υποβολής επενδυτικών προτάσεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των διαθεσίμων πόρων του αναπτυξιακού νόμου ανά τρίμηνο.

–    Η προβληματική αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων να αντικατασταθεί από ένα πιο ευέλικτο τρόπο στον οποίο ουσιαστικό ρόλο θα παίζουν τα επιμελητήρια.

–    Σταθερό φορολογικό σύστημα με καθιέρωση μειωμένου φορολογικού συντελεστή ή μιας έκπτωσης επί του ισχύοντος Εθνικού φορολογικού συντελεστή για την Περιφέρεια ΑΜΘ. Τουλάχιστον για τις νέες εταιρείες-επενδύσεις που θα γίνουν από ΜΜΕ για διάστημα 10 ετών.

Πέρα από τα παραπάνω επειδή οι προηγούμενοι νόμοι απέτυχαν στο να κρατήσουν ενεργές και κερδοφόρες τις επενδύσεις που έγιναν, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο νόμο μια σειρά από λειτουργικά κίνητρα τα οποία είναι αναγκαία για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιγραμματικά:

–    επιδότηση ενεργειακού κόστους με μειωμένο τιμολόγιο στο επαγγελματικό ρεύμα

–    επιδότηση κόστους μεταφοράς (μέσω μείωσης τελών κυκλοφορίας & επιστροφή φόρου στα καύσιμα)

–    η επιδότηση του κόστους εργασίας να είναι άμεση, μέσω της μείωσης των εισφορών, και παράλληλα εκταμίευση στις επιχειρήσεις των οφειλομένων από προηγούμενα έτη

–    μείωση φορολογικών συντελεστών σε ανταγωνιστικά επίπεδα με τις όμορες χώρες

–    ισχυρότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που έχουν άμεσο εξαγωγικό προσανατολισμό

Πρέπει να γίνει κατανοητό και σαφές ότι σε υφεσιακές περιόδους της οικονομίας, η επανεκίνησή της γίνεται μόνο μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία είναι η μόνη ικανή να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να παράγει πλούτο και να φέρει έσοδα στο κράτος. Οφείλει λοιπόν η πολιτεία να αφήσει τις επιχειρήσεις και το ανήσυχο ελληνικό πνεύμα να λειτουργήσουν απρόσκοπτα μέσα σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον χωρίς παρεμβάσεις αλλά με σεβασμό πάντα στην εθνική και κοινοτική πολιτική.