Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη υπέγραψε το τεύχος της υπ. αριθμ. 3/2018 Διακήρυξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, για την προμήθεια 69 οχημάτων για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα οχήματα προορίζονται για τρεις Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του προγράμματος είναι 8.600.795,50 ευρώ και η προκήρυξη θα βγει στον «αέρα» το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Τα οχήματα είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής δράσης των ομάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, προς όφελος της προστασίας του κοινωνικού συνόλου, του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας και την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), καθώς και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).