Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθμ. 112/20.5.2015 συνεδρίασή της, ως προς την εισαγωγή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», διετούς διάρκειας, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Σχολών, Τμημάτων Ιστορίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας και άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, προερχόμενους κατά προτίμηση από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, που οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με τις κατευθύνσεις Νομικής, Οικονομίας και Ιστορίας, και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, αποφάσισε ομοφώνως τα ακόλουθα:

ΔΠΘ LOGOΙ) Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας περιέχοντα τουλάχιστον:

1) Αίτηση (Χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

2) Βιογραφικό σημείωμα.

3) Τίτλο σπουδών στις νομικές ή οικονομικές ή ιστορικές επιστήμες ή την επιστήμη διοίκησης και οικονομίας, ημεδαπού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και συναφών επιστημών.

Οι τίτλοι σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από την σχετική πράξη του ΔΟΑΤΑΠ περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας.

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων.

5) Τεκμήρια εμπράκτου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα αντικείμενα του Προγράμματος (σχετικά σεμινάρια, μελέτες, εργασίες, επαγγελματική απασχόληση – εμπειρία, κ.ά.).

6) Τεκμήριο γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

7) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

ΙΙ) Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν σαράντα (40), εκτός των νομίμως προβλεπομένων υποτρόφων, με κριτήρια τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και την ύπαρξη, στον μεγαλύτερο βαθμό, των λοιπών κριτηρίων.

ΙΙΙ) Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή διδάκτρων, το ποσό των οποίων ανέρχεται στις 4.000 ευρώ για πλήρη κύκλο σπουδών, και το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η α΄ ταυτόχρονα με την εγγραφή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 69100 Κομοτηνή, από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2015 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου).

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 25310-39897, 25310-39892 και 25310-39840, και στην ιστοσελίδα www.law.duth.gr.