«Πρωταθλητές» στην ανεργία οι απόφοιτοι Ελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας- Εθνολογίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της απορρόφησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. από την αγορά εργασίας, διενήργησε σχετική μελέτη για τα έτη 2006, 2007 και 2008. Η μελέτη αφορά τους αποφοίτους των 18 τμημάτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2006 έως 2008, το πλήθος των οποίων ανέρχεται σε 6.099 άτομα (πληθυσμός αναφοράς). Το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε με βάση το μέγεθος του πληθυσμού των αποφοίτων ανά τμήμα. Για τμήματα, τα οποία είχαν περισσότερους από 130 αποφοίτους στο διάστημα αναφοράς, καθορίστηκε δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων ανά έτος, ενώ για τμήματα με λιγότερους από 130 αποφοίτους καθορίστηκε δείγμα το οποίο ανέρχεται στο 50% του συνόλου των αποφοίτων ανά έτος. Βάσει των παραπάνω υπολογισμών, το τυχαίο δείγμα της μελέτης αποτελείται από 1922 άτομα, δείγμα που ανέρχεται στο 31,5% του πληθυσμού των αποφοίτων. Το σφάλμα εκτίμησης ενός ποσοστού σε επίπεδο σημαντικότητας 95% στην έρευνα είναι 2,2%.

Στόχος της ανωτέρω μελέτης είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής πορείας και εξέλιξης των αποφοίτων, η εκτίμηση της χρονικής περιόδου από την αποφοίτησή τους έως την εύρεση της πρώτης τους εργασίας, η καταγραφή του αντικειμένου απασχόλησής τους σήμερα αλλά και ο συσχετισμός του με το αντικείμενο σπουδών τους, η εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων ανά Τμήμα και η καταγραφή του επιπέδου ικανοποίησής τους από τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Θ. Μέσω της μελέτης αυτής, δίνεται στο Γραφείο Διασύνδεσης η δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των αναγκών των αποφοίτων του Ιδρύματος, επιδιώκοντας τη διαρκή υποστήριξή τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιαιτερότητες και οι επιμέρους συνθήκες που σχετίζονται με το τμήμα αποφοίτησης, το αντικείμενο σπουδών και ο επαγγελματικός χώρος κάθε μέλους του δείγματος, επιφέρουν μεγάλη ανομοιογένεια στον πληθυσμό όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση. Για το λόγο αυτό, είναι θεμιτό τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας να μελετηθούν ανά τμήμα, κρατώντας επιφυλάξεις για την ανάγνωση γενικών συμπερασμάτων που αφορούν το σύνολο των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2006 έως 2008. Επιπλέον, η επίμαχη έρευνα διενεργήθηκε 8 έως 10 χρόνια μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για ένα πρώτο καταστάλαγμα της επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων.

Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία προκύπτουν από τη μελέτη του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ., θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Το 48,2% των αποφοίτων απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το 36,4% των αποφοίτων είναι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεπώς, το 84,6% των αποφοίτων εργάζεται και το 15,4% δεν εργάζεται. Από όσους δεν εργάζονται, το 11,54% είναι άνεργοι, ενώ το 3,96% είναι μη ενεργοί.
 • Οι περισσότεροι από τους αποφοίτους είναι γυναίκες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.
 • Οι απόφοιτοι είναι γενικά (πολύ) ευχαριστημένοι από τις σπουδές τους στο Δ.Π.Θ.
 • Οι τρεις στους δέκα συνέχισαν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μόλις ένας στους δέκα συνέχισε σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών, ενώ οι έξι στους δέκα παρέμειναν με το πτυχίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων που επιλέγουν τις σπουδές τους στο Δ.Π.Θ. κατάγονται από την Βόρεια Ελλάδα.

Μισθωτοί

 • Οι μισοί περίπου απόφοιτοι εργάζονται ως μισθωτοί κι από αυτούς το 28,6% στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ το 50,6% στον ιδιωτικό τομέα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.
 • Οι πέντε στους δέκα βρήκαν δουλειά μέσα σε διάστημα έως 6 μήνες μετά το πτυχίο τους, οι δύο στους δέκα σε διάστημα 7 έως 12 μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου, επίσης δύο στους δέκα έκαναν περισσότερο από 24 μήνες να βρουν δουλειά, ενώ ένας στους δέκα ξεκίνησε την εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Οι περισσότεροι (επτά στους δέκα) αναφέρουν ότι η δουλειά τους έχει πολύ-πάρα πολύ σχέση με το πτυχίο τους, ενώ οι δύο στους δέκα καθόλου.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων είναι ικανοποιημένη από τη σημερινή τους απασχόληση.

Αυτοαπασχολούμενοι

 • Οι περισσότεροι (περίπου οκτώ στους δέκα) ξεκίνησαν τη δική τους επιχείρηση μετά από την αποφοίτησή τους, ενώ μόλις ένας στους δέκα εργάζεται σε οικογενειακή επιχείρηση.
 • Η συσχέτιση της ειδικότητάς τους και του αντικειμένου απασχόλησης είναι θετική αγγίζει το 79,1% των αυτοαπασχολούμενων.
 • Από το 63,7% των αποφοίτων που ξεκίνησαν να εργάζονται, οι έξι στους δέκα έκαναν έναρξη εργασιών μέσα σε διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη λήψη του πτυχίου τους, οι δύο στους δέκα σε διάστημα από 7-12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι δυο στους δέκα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.

Άνεργοι

 • Από όσους δηλώνουν ότι είναι άνεργοι, η συντριπτική τους πλειοψηφία (σε ποσοστό σχεδόν 95,9%) έχουν εργαστεί στο παρελθόν, παράλληλα η πλειοψηφία των ανέργων έχει μείνει χωρίς εργασία για περισσότερο από δύο έτη.
 • Ως σημαντικότερο λόγο ανεργίας σημειώνουν τη γενικότερη ύπαρξη ανεργίας στον τομέα τους. Ακολουθούν η προτίμηση των εργοδοτών για μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και άλλοι λόγοι.
 • Αναζητούν εργασία στην Ελλάδα κυρίως μέσα από αγγελίες του Τύπου και το διαδίκτυο, από το δίκτυο γνωριμιών τους από το φιλικό και το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ πολύ λιγότεροι μέσω του ΟΑΕΔ, διαγωνισμών και του Γραφείου Διασύνδεσης.
 • Από όσους αναζητούν εργασία στο εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμεί να εργαστεί και αναζητά εργασία σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μη ενεργοί

 • Είναι ελάχιστοι στο σύνολο των αποφοίτων (μόλις 3,9%), οι μισοί και πλέον εξ’ αυτών δηλώνουν ότι δεν εργάζονται λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και ακολουθούν όσοι επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
 • Ωστόσο, οι εννιά στους δέκα έχουν εργαστεί στο παρελθόν

Γραφείο Διασύνδεσης

 • Οι μισοί περίπου απόφοιτοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν το ΓΔ και τις υπηρεσίες του, ενώ οι άλλοι μισοί όχι. Η κύρια υπηρεσία, από την οποία επωφελήθηκαν ήταν η ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης.

Γενικά

 • Ανάμεσα στα δύο φύλα παρουσιάζεται ένα προβάδισμα των γυναικών στην εξαρτημένη εργασία έναντι των ανδρών μισθωτών. Οι άντρες απόφοιτοι αυτοαπασχολούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες. Από την άλλη, οι γυναίκες παρουσιάζουν σχεδόν μεγαλύτερη ανεργία συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών.
 • Τα Τμήματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχολούμενων ανήκουν στις Σχολές Επιστημών Αγωγής και Επιστημών Υγείας με ποσοστά απασχολούμενων άνω των 71% με μεγαλύτερο αυτό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 100%.
 • Τα Τμήματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων ανήκουν στην Πολυτεχνική Σχολή (ιδιαίτερα το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αγγίζει το 76,8%) και στη Νομική Σχολή με ποσοστό 74,2%
 • Τα Τμήματα της Ελληνικής Φιλολογίας και της Ιστορίας & Εθνολογίας εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων, 37,3% και 29,9% αντίστοιχα.
 • Τα Τμήματα στα οποία είναι σημαντική η αντιστοιχία των σπουδών με την εργασία, είναι: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (98,5%), Ιατρικής (97,5%), Νομικής (92,1%), Ενώ, τα Τμήματα που έχουν την μεγαλύτερη απόκλιση ανάμεσα στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και την σημερινή τους απασχόληση είναι: Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (61,5%) και Ιστορίας & Εθνολογίας (60,4%).
 • Το Τμήμα Νομικής εμφανίζει το μικρότερο χρόνο αναμονής ανάμεσα στη λήψη του πτυχίου και την εύρεση πρώτης εργασίας (κατά την διάρκεια των σπουδών/64,4% των αποφοίτων του), ενώ ακολουθούν τα Τμήματα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (σε 1 έως 6 μήνες/100% των αποφοίτων του). Ενώ, τo Τμήμα με τον μεγαλύτερο χρόνο αναμονής είναι της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (σε περισσότερους από 24 μήνες/55,6% των αποφοίτων του).
 • Τα Τμήματα στα οποία το ΓΔ έχει τη μικρότερη απήχηση είναι αυτό της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ενώ την μεγαλύτερη απήχηση το ΓΔ την έχει στα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, με αυτό των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης να προηγείται με ποσοστό 87,7% ενώ το ίδιο ποσοστό παρουσιάζει το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Η απορρόφηση των αποφοίτων ανά Τμήμα

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Από το Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 122 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας τυχαίο δείγμα 61 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,84 (τυπική απόκλιση 0,42) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 7,93 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 5 έτη (τυπική απόκλιση 0,88).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το μεγαλύτερο ποσοστό (75,4%) είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 18% είναι απασχολούμενοι και μόλις 2 στους 61 είναι άνεργοι.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Από το Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 267 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας τυχαίο δείγμα 82 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,43 (τυπική απόκλιση 0,5) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 7,37 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 5 έτη (τυπική απόκλιση 1,19).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Η.Μ.Μ.Υ., το 87,8% εργάζεται και το 7,3% είναι άνεργοι.

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Από το Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 186 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας τυχαίο δείγμα 57 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,31 (τυπική απόκλιση 0,56) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 6,5 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 5 έτη (τυπική απόκλιση 1,02).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μ.Π.Δ., το 84,2% εργάζεται και το 8,8% (ένας στους 10) είναι άνεργοι.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Από το Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 109 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας τυχαίο δείγμα 55 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,25 (τυπική απόκλιση 0,45) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 7,19 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 5 έτη (τυπική απόκλιση 1,01).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, το 80% εργάζεται και το 14,5% είναι άνεργοι.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Από το Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 368 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας τυχαίο δείγμα 112 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 6,88 (τυπική απόκλιση 0,40) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 7,7 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 5 έτη, ωστόσο, η διάρκεια φοίτησης εμφανίζει μεγάλη διασπορά γύρω από τη μέση τιμή της (τυπική απόκλιση 1,89).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, το 94,7% εργάζεται και το 5,4% είναι άνεργοι.

Τμήμα Ιατρικής

Από το Τμ. Ιατρικής αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 290 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας τυχαίο δείγμα 88 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,28 (τυπική απόκλιση 0,66) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 7,29 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 6 έτη (τυπική απόκλιση 1,2).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Ιατρικής, το 93,2% εργάζεται και το 3,4% είναι άνεργοι.

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Από το Τμ. Μοριακή Βιολογίας και Γενετικής αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 184 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας τυχαίο δείγμα 57 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,37 (τυπική απόκλιση 0,62) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 5,8 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,54).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, το 78,9% εργάζεται και το 14% είναι άνεργοι.

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Από το Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 318 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 97 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,39 (τυπική απόκλιση 0,61) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 5,33 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,89).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του τμήματος το 72,1% εργάζεται και ένα μεγάλο ποσοστό (24,7%) είναι άνεργοι.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Από το Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 432 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 131 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,6 (τυπική απόκλιση 0,52) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 4,87 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 1,42).

Όλο το σύνολο των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι απασχολούμενοι και κανένας άνεργος.

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

Από το Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 341 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 103 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 6,61 (τυπική απόκλιση 0,53) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 5,85 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,81).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του τμήματος το 72,8% εργάζεται και ένα μεγάλο ποσοστό (20,4%) είναι άνεργοι.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Από το Τμ. Οικονομικών Επιστημών αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 365 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 111 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 6,74 (τυπική απόκλιση 0,51) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 6 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,93).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών το 87,4% εργάζεται και ένα σχετικά μικρό ποσοστό (5,4%) είναι άνεργοι.

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Από το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 263 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 80 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,33 (τυπική απόκλιση 0,75) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 5,44 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,61).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών το 65% εργάζεται και το 17,5% το είναι άνεργοι.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Από το Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 271 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 83 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 6,75 (τυπική απόκλιση 0,63) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 5,96 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 1,15).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας το 62,7% εργάζεται, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (37,3%) είναι άνεργοι.

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Από το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 285 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 87 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 6,92 (τυπική απόκλιση 0,56) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 5,95 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,83).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας το 60,9% εργάζεται, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (29,9%) είναι άνεργοι.

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Από το Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 163 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 50 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,31 (τυπική απόκλιση 0,60) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 6,62 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,92).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης το 78% εργάζεται και ένα μεγάλο ποσοστό (22%) είναι άνεργοι.

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Από το Τμ. Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 122 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 62 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 7,52 (τυπική απόκλιση 0,60) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 6,65 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 0,88).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας το 70,9% εργάζεται και ένα μεγάλο ποσοστό (25,8%) είναι άνεργοι.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Από το Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 502 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 152 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του 152 δείγματος είναι 6,89 (τυπική απόκλιση 0,60) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 5,94 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 1,06).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Τ.Ε.Φ.Α.Α. το 82,9% εργάζεται και το 15,8% είναι άνεργοι.

Τμήμα Νομικής

Από το Τμ. Νομικής αποφοίτησαν τα έτη 2006, 2007 και 2008 συνολικά 1511 φοιτητές, από τους οποίους επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας δείγμα 454 ατόμων, δείγμα που ανέρχεται στο 30% του συνόλου των αποφοίτων του τμήματος. Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του δείγματος είναι 6,67 (τυπική απόκλιση 0,52) με άριστα το 10 και η μέση διάρκεια φοίτησης τα 6,13 έτη με ελάχιστη διάρκεια τα 4 έτη (τυπική απόκλιση 1,25).

Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Νομικής το 95,3% εργάζεται, από τους οποίους το 77,8% είναι αυτοαπασχολούμενοι, και μόλις το 2,2% είναι άνεργοι.