– «Ενωμένοι ας χαράξουμε πορεία κατά όλων εκείνων που θέλουν ως Γένος να μας αφανίσουν, να μας αφομοιώσουν και να μας υποτάξουν».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28η ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 1821

«Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Θρησκευτική καί Ἐθνική μαζί εἶναι ἡ σημερινή ἑορτή. Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παρθένου Μαρίας καί τοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ δούλου Γένους, ἕνας κοινός ἑορτασμός γεγονότων πού μπορεῖ νά ἀπέχουν 1.800 χρόνια μεταξύ τους, ἀκτινοβολοῦν ὅμως τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον, τό πνευματικό καί τό ἐθνικό, στό ἀνοιξιάτικο καί εὐοίωνο περιβάλλον τοῦ Μαρτίου, πού εὐαγγελίζεται ἕνα ἀκόμη ξύπνημα, ἐκεῖνο τῆς φύσης μετά τή χειμερινή νάρκη.

Ἡ σηματοδότηση αὐτή, εἶναι πού ἔκανε τούς προγόνους μας νά ὀρίσουν ὡς ἡμέρα ἔναρξης τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, παρ’ ὅτι ὡς γνωστόν οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις εἶχαν ἀρχίσει λίγο νωρίτερα, μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας, στίς 23 Μαρτίου. Κι’ αὐτό ἐπειδή παλαιά παράδοση τοῦ Γένους, ἤδη ἀπό τά Βυζαντινά χρόνια, συνδύαζε τίς μεγάλες ἱστορικές στιγμές μέ μεγάλους ἑορτολογικούς σταθμούς, καί μάλιστα μέ Θεομητορικές ἑορτές, κατά τίς ὁποίες τιμούσαμε τή Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί τήν Ἀπροσμάχητη Προστασία μας.

Ἡ διπλή αὐτή ἑορτή, μέ τήν πολλαπλή σημασιοδότησή της, δίνει τήν εὐκαιρία πολλῶν καί σημαντικῶν στοχασμῶν, ἰδίως στίς κρίσιμες περιστάσεις πού σήμερα βιώνει ἡ Πατρίδα μας. Δείχνει τήν ἀξία τῆς πίστεως ὡς βάσης τοῦ ἀγῶνα γιά ἐλευθερία καί ἀξιοπρέπεια, ἀλλά καί τή σημασία πού ἔχει ὁ συνδυασμός τῆς πνευματικῆς ἐκκλησιαστικῆς μέ τή δημόσια ζωή γιά τό Γένος μας. Διαχρονικά, σέ ὅλες τίς μεγάλες στιγμές τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ συνδυασμός αὐτός ἦταν ἐνεργός καί ἔδρασε ἐνεργητικά γιά ὄλους μας.

Δείχνει ἀκόμη τή σημασία τῆς ἑνότητος, αὐτήν πού ἡ Ἐκκλησία ὑπογραμμίζει τονίζοντας ὅτι ὅλοι εἴμαστε ζωντανά κομμάτια τοῦ κοινοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Μίας ἑνότητας πού ὅταν χάθηκε ἐπέφερε δεινά ἐμφυλίων σπαραγμῶν στό ἐσωτερικό τῶν ἐπαναστατῶν, καί κόντεψε νά ὁδηγήσει στήν καταστολή τῆς ἐπανάστασης, ἡ ὁποία διασώθηκε κυριολεκτικά «ὡς ἐκ θαύματος».

Δείχνει τέλος τήν ἀξία τῆς παράδοσης, αὐτῆς πού καί ἡ Ἐκκλησία μας θεωρεῖ ὡς στήριγμά της. Τῆς παράδοσης πού συνδέει τό παρελθόν μέ τό παρόν καί ἀποτελεῖ ἀψευδῆ ὁδηγό γιά τό μέλλον, καί μάλιστα σέ λαούς μέ μακραίωνη καί διαχρονικά σπουδαία προσφορά στόν πολιτισμό καί στήν ἀνθρωπότητα, ὅπως ὁ δικός μας. Τῆς παράδοσης πού ἀπετέλεσε στήριγμα καί ἀπαντοχή τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ὅπως δείχνουν τά ἀπομνημονεύματά τους, καί ἰδιαιτέρως τά κείμενα τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη, καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ βασική συνισταμένη καί τῆς σημερινῆς μας πολιτισμικῆς, ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ταυτότητας καί ἰδιοπροσωπίας. Καί εἶναι ἀκριβώς αὐτή ἡ παράδοση πού συνέχει, πού συνδέει τόν θρησκευτικό καί τόν ἐθνικό χαρακτῆρα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, πού διδάσκει καί νουθετεῖ ὅλους ἐμᾶς καί πού μᾶς βοηθᾶ νά βλέπουμε μέ αἰσιοδοξία καί νά σχεδιάζουμε μέ εὐθυκρισία τό κοινό μας μέλλον, τόσο στόν πνευματικό, ὅσο καί στόν ἐθνικό τομέα καί ὁρίζοντα.

Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Ἑορτήν καί πανήγυριν ἄγομεν σήμερον», ἡμέρα ὑπερηφανείας καί κλέους προγονικοῦ, ἀλλά καί ἡμέρα ἀναγκαίας περισυλλογῆς καί σκέψης. Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή μας, ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅλα ἐκεῖνα πού μᾶς ἑνώνουν, κι ἄς χαράξουμε τήν πορεῖα μας στό πνευματικό πέλαγος καί στόν ἐθνικό στίβο, στά πλαίσια ἑνός διμέτωπου ἁγῶνα κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πτώσης, καί κατά ὅλων ἐκείνων πού θέλουν ὡς Γένος νά μᾶς ἀφανίσουν, νά μᾶς ἀφομοιώσουν καί νά μᾶς ὑποτάξουν.

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σωτηρίου σχεδίου τῆς Θείας οἰκονομίας. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὑπῆρξε ἡ ἀφετηρία ἐξελίξεων πού κατέληξαν στήν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας καί στήν ἐκπλήρωση τῶν ὁραμάτων καί τῶν προσδοκιῶν τοῦ Γένους: καί τά δύο ἑορταζόμενα γεγονότα, αὐτονόητα γεννοῦν τήν ἰδέα τῆς δικῆς μας εὐθύνης ἀπέναντί τους.

Ἡ δική μας ὑπεύθυνη στάση ἀπαιτεῖ μετάνοια, ἐσωτερική μεταμόρφωση, ἑνότητα, ὑπομονή, ἐμμονή στήν παράδοση καί τόν ἀγῶνα. Μόνον ἔτσι θά ἔχουμε ἀνταποκριθεῖ στίς πνευματικές καί ἐθνικές προκλήσεις πού ἡ σημερινή διπλή ἑορτή θέτει πανηγυρικά ἐνώπιόν μας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα σέ ὅλους!

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος σκέπη καί προστασία μας!

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».