281.110 ευρώ θα αποδοθούν στους τέσσερις Δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών

Την κατανομή σε όλους τους δήμους της χώρας συνολικού ποσού 25.000.000 ευρώ, προβλέπει η απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών την Τρίτη 17 Ιανουαρίου. Η ως άνω χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2017 και προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, με βασικότερη εκείνη της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής των 25.000.000 ευρώ, στους τέσσερις Δήμους του νομού Ροδόπης αντιστοιχεί αθροιστικά το ποσό των 281.110 ευρώ. Ειδικότερα, στα ταμεία του Δήμου Αρριανών θα εισρεύσουν 32.450 ευρώ, στου Δήμου Ιάσμου 30.120 ευρώ, στου Δήμου Κομοτηνής 178.880,00 και στου Δήμου Μαρωνείας-Σαπών 39.660.

Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων) των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.