Οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σε σύναψη συμβάσεων έργου με ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ΤΕΠ και στις Κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, σχεδιάζει να προχωρήσει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Για το λόγο αυτό, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γιώργος Φιλιππίδης εξέδωσε την Παρασκευή, 5 Μαΐου, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η συνεργασία του Νοσοκομείου με τους ειδικούς γιατρούς θα διέπεται από το καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών («μπλοκάκι»).

Οι ιατρικές ειδικότητες, που έχει ανάγκη το νοσηλευτικό ίδρυμα, είναι α) Καρδιολογίας (3 θέσεις), β) Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής (3 θέσεις) και γ) Γαστρεντερολογίας (1 θέση).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

  1. Έλληνες πολίτες
  2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
  4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή
  5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη ΔΟΥ ως επιτηδευματίες
  6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 5 ημέρες και συγκεκριμένα από το Σάββατο 6 έως την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017.

Για να δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε ΕΔΩ.