Στις 5 Απριλίου ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου.

Οι καιρικές συνθήκες, ο κυκλοφοριακός φόρτος, η παλαιότητα των οδών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών δημοτικών χώρων, καθώς και οι επεμβάσεις διαφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, έχουν επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην υφιστάμενη κατάσταση όλων των παραπάνω στην πόλη της Κομοτηνής.

Με αυτό το σκεπτικό, ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ««Συντηρήσεις Φθορών Οδών & Πεζοδρομίων Πόλης Κομοτηνής 2017», εκτιμώμενης αξίας 59.955,65 ευρώ, άνευ του Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14.389,12 ευρώ).

Στο συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η επισκευή-συντήρηση οδών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών δημοτικών χώρων, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα ομαλής βατότητας και κυκλοφορίας, τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 5 Απριλίου, ενώ το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.