Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση 55 δίκλινων δωματίων στην Κομοτηνή, τα οποία προορίζονται για τη στέγαση φοιτητών, προκήρυξε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι διετής και συγκεκριμένα από τις 7 Ιανουαρίου του 2019 έως τις 23 Δεκεμβρίου του 2020, ενώ το Πανεπιστήμιο θα έχει δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα επιπλέον έτος.

Δεκτοί στον διαγωνισμό θα γίνουν ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με νόμιμους τίτλους πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής των προσφερόμενων ακινήτων ή συνιδιοκτήτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από όλους τους συγκυρίους και εφόσον η εξουσιοδότηση αυτή, καλύπτει την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στο διαγωνισμό με τις δεσμεύσεις της παρούσας διακήρυξης που έχουν στην κυριότητα τους ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τη μίσθωση ανέρχεται σε 380.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 7/1/2019 μέχρι 23/12/2020 και με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 190.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, για παράταση ενός έτους, ήτοι από 7/1/2021 μέχρι 23/12/2021. Το ημερήσιο ανώτατο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά δίκλινο δωμάτιο.

Η υποβολή των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει στις 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00 π.μ., ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 25η Σεπτεμβρίου και ώρα 3.00 μ.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ.