Κυρίως Τούρκοι και Βούλγαροι οι αλλοδαποί καταναλωτές – Στον κλάδο των Γυναικείων Ενδυμάτων το μεγαλύτερο ποσοστό τζίρου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα με σκοπό την αποτύπωση του οικονομικού περιβάλλοντος του έτους 2017 στην περιοχή δράσης του και την αποτίμηση του έτους που παρήλθε, επιδιώκοντας να καταγράψει τις οικονομικές  επιδόσεις των επιχειρήσεων – μελών του και τις εξελίξεις του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί το τοπικό εμπόριο και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Η έρευνα διεξήχθη με στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δείγμα 98 ιδιοκτητών καταστημάτων, με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό εύρος της πόλης της Κομοτηνής, μέσω επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, και χρόνο διεξαγωγής από 19 έως 29 Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με το πρότυπο της ΟΕΕΘ, πραγματοποιήθηκε γεωγραφική κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε δύο 2 μεγάλες κατηγορίες, ενώ προσδιορίστηκε και η επιμέρους κλαδική υποκατηγοριοποίηση, ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα – ομοιογένεια των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου, διαμορφώνοντας έτσι την κατηγορία των καταστημάτων της Περιφέρειας της Κομοτηνής με 16 κλάδους και την κατηγορία του Κέντρου με 14 επιμέρους κλάδους, ώστε να υπάρξει στρωματοποίηση του στατιστικού πληθυσμού και εν τέλει μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2017.

Διευκρινίζεται ότι υπήρξαν δύο ερωτηματολόγια, ανάλογα με την γεωγραφική κατηγοριοποίηση, με τρεις κοινές ερωτήσεις, ενώ μόνον στο ερωτηματολόγιο του Κέντρου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά  με την εορταστική περίοδο και το μείγμα των πελατών τους.

Επισκεψιμότητα Δεκεμβρίου 2017

Στην κατηγορία της επισκεψιμότητας εξετάζεται η κίνηση που υπήρξε σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο, σε σχέση με μία αντίστοιχη προηγούμενη, με επιδίωξη να διερευνηθεί πόσοι καταναλωτές εισήλθαν εντός των καταστημάτων, ανεξάρτητα εάν πραγματοποίησαν αγορές.

Στη σύγκριση λοιπόν της επισκεψιμότητας του περασμένου Δεκεμβρίου με τον

Δεκέμβριο του 2016, όπως την εξέλαβαν οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες στην έρευνα, 4 στους 10 (40,07%) κατέγραψαν χειρότερη κίνηση στα καταστήματά τους, 4 στους 10 (39, 58%) δεν παρατήρησαν καμία μεταβολή, ενώ για τους εναπομείναντες 2 (20,35%) η κίνηση υπήρξε καλύτερη.

Στις επιμέρους κατηγορίες δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση με τις απαντήσεις να ακολουθούν το μοτίβο απαντήσεων του συνόλου. Έτσι η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016 για τα καταστήματα του Κέντρου κινήθηκε καλύτερα για το 18,97%, χειρότερα για 34,38% και χωρίς μεταβολή για το 46,55%.

Αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2016 για τα καταστήματα της Περιφέρειας κινήθηκε καλύτερα για το 21,74%, χειρότερα για 45,65% και χωρίς μεταβολή για το 32,61%.

Τζίρος Δεκεμβρίου 2017

Ο τζίρος του Δεκεμβρίου 2017, συγκριτικά με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, κινήθηκε καλύτερα για τις 4 στις δέκα επιχειρήσεις (43,70%) με μέση αύξηση 15,77%, ενώ 3 στις δέκα επιχειρήσεις (27,96%) είδαν τον τζίρο του μήνα να μειώνεται, με μία μέση μείωση της τάξεως του 17,92%. Το 28,34% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν είχε καμία μεταβολή στο ύψος του τζίρου μεταξύ των δύο μηνών.

Τα στοιχεία για την Περιφέρεια καταδεικνύουν βελτίωση του τζίρου Δεκ-Νοε 2016 για το 39,13% των επιχειρήσεων με μέση αύξηση 18,38%, καμία μεταβολή για το 23,91% και επιδείνωση του τζίρου στο 36,96% με μέση μείωση 22,29%.

Για το Κέντρο ο τζίρος παρουσιάζεται βελτιωμένος στο 48,28% των καταστημάτων με μέση αύξηση 13,17%, καμία μεταβολή στο 32,76% του δείγματος και χειρότερα στο 18,97% με μέση μείωση 13,54%.

Τζίρος Εορταστικής Περιόδου 2017

Παράλληλα με τις βασικές ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες στην έρευνα της κατηγορίας του Κέντρου, δηλαδή της παραδοσιακής αγοράς της Κομοτηνής (με την προσθήκη των καταστημάτων της εστίασης), κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τον τζίρο της εορταστικής περιόδου του 2017, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις πιθανές πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές, ώστε να αποτυπωθεί στατιστικά η εικόνα που παρουσιάζει το εμπορικό κέντρο και να προσδιοριστεί το οικονομικό αποτύπωμα της παρουσίας των τουριστών στην περιοχή.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι πωλήσεις του κέντρου κατά την περίοδο των εορτών του 2017 συγκριτικά με αυτές του 2016 διαφοροποιούνται με μικρές αποκλίσεις στις τρεις κατηγορίες απαντήσεων με το 39,66% να δηλώνει αύξηση του τζίρου της εορταστικής περιόδου, το 25,86% να μην παρατηρεί κάποια μεταβολή και το 34,48% να καταγράφει μειωμένο τζίρο στην ίδια περίοδο.

Ετήσιος Τζίρος 2017

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που εξάγονται από τις απαντήσεις της κεντρικής ερώτησης της έρευνας για τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων της Κομοτηνής, καθώς 5 στις 10 επιχειρήσεις (47,64%) κατέγραψαν μείωση του ετήσιου τζίρου, 3 στις 10 (29,42%) παρουσίασαν αύξηση ετήσιου τζίρου και 2 στις 10 επιχειρήσεις (22.94% ) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Στα επιμέρους και την Περιφέρεια, το 26,09% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είδε τον τζίρο του να αυξάνεται το 2017 σε σχέση με το 2016, το 21,74% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 52,17% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Τα καταστήματα του Κέντρου φαίνεται πως πραγματοποίησαν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με εκείνα της Περιφέρειας, με το 32,76% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα να βλέπει τον τζίρο του να αυξάνεται το 2017 σε σχέση με το 2016, το 24,14% δήλωσε πως δεν είχε καμία μεταβολή στα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα και το 43,10% είχε μειωμένο τζίρο συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Στις κλαδικές υποκατηγορίες, αρνητικά αποτελέσματα στο σύνολο των απαντήσεων παρουσιάζουν τα μικροκαταστήματα με Ψιλικά-Ζαχαρώδη, τα καταστήματα με αντικείμενο τη Θέρμανση-Υδραυλικά και οι επιχειρήσεις εμπορίας Φρούτων.

Προβληματικά αποτελέσματα δήλωσε επίσης το 100% των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα που αφορά το παιδί, με τα καταστήματα πώλησης παιχνιδιών και εμπορίας παιδικών ειδών να καταγράφουν αρνητικές επιδόσεις.

Αρνητικές ετήσιες επιδόσεις στο σύνολό τους (100%) καταγράφονται ακόμη στον κλάδο της εμπορίας Υγρών Καυσίμων.

Στους πρωταθλητές του 2017 συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις Ιατρικών Μηχανημάτων και ο κλάδος των Ηλεκτρικών Ειδών & Νέας Τεχνολογίας, με το σύνολο των σχετικών επιχειρήσεων να καταγράφει αύξηση τζίρου για το 2017.

Μείγμα Τουριστών – Καταναλωτών 2017

Το 2017 αποτελεί την πρώτη χρονιά κατά την οποία καταγράφονται στην αγορά της Κομοτηνής καταναλωτές από ξένες χώρες.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρηματιών πέντε στις δέκα επιχειρήσεις της Κομοτηνής (53,45%) πραγματοποίησαν πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές εντός του 2017, με το μέσο ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών στους ετήσιους τζίρους των πρώτων να ανέρχεται στο 4,30%, ενώ ένα 46,55% δεν έκανε καμία πώληση σε πελάτη με καταγωγή από άλλη χώρα.

Στα επιμέρους στοιχεία, 11 από τις 14 διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων του Κέντρου της Κομοτηνής πραγματοποίησαν πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε αλλοδαπούς καταναλωτές.

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφει ο κλάδος των Γυναικείων Ενδυμάτων με τις πωλήσεις των σχετικών καταστημάτων σε ξένους επισκέπτες να καταλαμβάνουν το 9% του ετήσιου τζίρου τους ενώ σχετικά υψηλά είναι και τα ποσοστά των επιχειρήσεων Τροφίμων – Ποτών αλλά και Καφέ – Εστίασης, τα οποία ανέρχονται στο 7,50%.

Αξιοσημείωτη τέλος είναι η παντελής απουσία ξένων καταναλωτών από τα καταστήματα των κλάδων Κοσμήματα– Χρυσός, Παιχνιδιών, αλλά και από τα καταστήματα πώλησης Εσωρούχων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μείγμα των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το 2017, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.

Την πλειοψηφία των αλλοδαπών καταναλωτών της Κομοτηνής καταλαμβάνουν οι Τούρκοι επισκέπτες, με ποσοστό που ανέρχεται στο 43,18%, ενώ σε ανάλογα υψηλά ποσοστά εμφανίζονται οι Βούλγαροι επισκέπτες με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μείγμα των επισκεπτών – καταναλωτών να ανέρχεται στο 40,91% (4 στους 10). Ένας στους δέκα επισκέπτες είναι Ρώσος, με 9,09% ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω εθνικότητας στο μείγμα, ενώ μετά βίας συναντά κανείς Ρουμάνους επισκέπτες (2,27%).

Άξιο αναφοράς είναι τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στον πίνακα 9 με τα ποσοστά των Τούρκων και Βούλγαρων καταναλωτών να είναι σχεδόν ισόποσα και να καταλαμβάνουν συνολικά το 84,09% του μείγματος των ξένων τουριστών-καταναλωτών για το έτος 2017.

Επισημαίνεται, τέλος, προς αποφυγή παρερμηνειών ότι η έρευνα εντοπίζει και καταγράφει μόνον τους επισκέπτες εκείνους που προβαίνουν σε κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από καταστήματα τριάντα διαφορετικών κλάδων της Κομοτηνής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών-μελών του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής που συμμετέχουν σε αυτή.

Κική Κωνσταντινίδου: «Η αποτύπωση του Οικονομικού Περιβάλλοντος της Κομοτηνής είναι μία ενέργεια που εξυπηρετεί στην καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων και μεταβολών που υπάρχουν κάθε χρόνο στις επιχειρήσεις της πόλης μας»

Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής κ. Κική Κωνσταντινίδου.

Σε δήλωση της με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έρευνας, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, κ. Κική Κωνσταντινίδου, σημειώνει τα ακόλουθα:

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής, με αρωγούς τους επιχειρηματίες της πόλης, πραγματοποιεί την αποτύπωση καταγραφής του οικονομικού περιβάλλοντος της Κομοτηνής για το έτος 2017. Με την Ετήσια Έκθεση καταλήγουμε να εισπράττουμε καταρχήν, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά της πρωτεύουσας της Ροδόπης, της Κομοτηνής, γνωρίζοντας πως ο τζίρος των επιχειρήσεων επηρεάζεται από τις φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν σε συγκεκριμένες περιόδους. Ιδιαίτερα στο τέλος του χρόνου υπάρχει πληθώρα φορολογικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνει την τελευταία δόση φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, μηνιαία δόση ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρακρατούμενων φόρων σε επιχειρήσεις, ΦΠΑ, φόρο μισθωτών καθώς και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι η επισκεψιμότητα του τελευταίου μήνα του χρόνου, στα καταστήματα τα οποία είναι εντός του κέντρου της πόλης είναι σταθερή με 4 στους 10 επιχειρηματίες να δηλώνουν πως δεν παρατηρήθηκε καμιά μεταβολή, γεγονός που αντλεί την σταθερότητα από τη συγκροτημένη αισιοδοξία του γενικότερου οικονομικού κλίματος του 2017. Αντίθετα στα καταστήματα τα οποία βρίσκονται εκτός του κέντρου της πόλης, περιφερειακά δηλαδή της Κομοτηνής, παρατηρήθηκε μείωση σε μικρό ποσοστό, το οποίο είναι άξιο υπολογισμού ως μεταβλητή των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Ο τζίρος των καταστημάτων για το μήνα Δεκέμβριο 2017 συγκριτικά με τον μήνα Νοέμβριο 2017 κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα και λίγο αυξημένος, σύμφωνα με το 43,7% των ερωτηθέντων καταστηματαρχών. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το 2017 ήταν μία χρονιά οριακής σταθερότητας, με την τάση αυτή να παραμένει την εορταστική περίοδο, με τη χριστουγεννιάτικη αγορά σε ποσοστό 39,66% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι έχουν σταθερό τζίρο.

Ο ετήσιος τζίρος των καταστημάτων για το 2017 τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο της Κομοτηνής δεν δίνει θετικά μηνύματα για την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας. Βάση των αποτελεσμάτων διαπιστώνουμε μείωση, η οποία θα έλεγα πως δεν είναι αμελητέα ιδιαίτερα μετά από 8 χρόνια κρίσης, όπου θα περιμέναμε να υπάρχει μία σταθερότητα. Σε αυτό βέβαια οφείλονται πάρα πολλοί παράγοντες, ένας εκ των οποίων και πολύ σημαντικός είναι αυτός του παρεμπόριου, ο οποίος παίρνει καθημερινά ανεξέλεγκτες διαστάσεις ανθίζοντας ολοένα και περισσότερο στην περιοχή μας.

Βασική προτεραιότητα του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής για το 2018 είναι οι συντονισμένες προσπάθειες για την μείωση και πάταξη του παρεμπορίου, ιδιαίτερα από τις γείτονες χώρες, το οποίο πλήττει την αγορά στο σύνολό της.

Από την καταγραφή των αποτελεσμάτων της επισκεψιμότητας των καταναλωτών από ξένες χώρες στην πόλη της Κομοτηνής, προκύπτει ότι 5 στους 10 επιχειρηματίες πραγματοποίησαν πωλήσεις σε αλλοδαπούς καταναλωτές οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την ανατολή και συγκεκριμένα από την Τουρκία αλλά και σε καταναλωτές προερχόμενοι μέσω του κάθετου άξονα δηλαδή Βούλγαρους, Ρουμάνους κ.α.

Η αποτύπωση του Οικονομικού Περιβάλλοντος της Κομοτηνής είναι μία ενέργεια η οποία μας δίνει την δυνατότητα και εξυπηρετεί στην καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων και μεταβολών που υπάρχουν κάθε χρόνο στις επιχειρήσεις της πόλης μας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής και εγώ προσωπικά ευχαριστώ τους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στην παραπάνω έρευνα, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση και παρουσίαση του παραπάνω εγχειρήματος».