Στην πρόσληψη 86 ατόμων για την ανάγκες των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του, θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ. Οι προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, ∆ράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής των θέσεων, στον νομό Ροδόπης, για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Κομοτηνής, θα προσληφθούν 5 άτομα των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Νηπιαγωγών – 2
  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων – 2
  • ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων – Παιδοκόµων – 1

Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις εργασίας που θα υπογράψουν οι προσληφθέντες θα έχουν διάρκεια από την ημέρα υπογραφής έως τις 31 Ιουλίου του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΟΑΕΔ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.∆., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456 (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9989196, 210-9989605 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του ΟΑΕΔ, στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Μοσχάτου – Ταύρου, Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας, Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Ελευσίνας, Αχαρνών, Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Πατρέων, ∆ράµας, Καρπενησίου, Νάουσας, Ηγουµενίτσας, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Καλαμάτας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Σερρών και Τρικαίων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή µη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα µε τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον ΟΑΕΔ στην ανωτέρω διεύθυνση,  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες => Έντυπα – Διαδικασίες => Διαγωνισμών Φορέων => Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι => Ανεξάρτητες και άλλες αρχές => ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδρομής: Πολίτες => Έντυπα – Διαδικασίες => Διαγωνισμών Φορέων => Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα καταταγούν οι υποψήφιοι, κάντε κλικ ΕΔΩ.