Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», προκήρυξε ο Δήμος Κομοτηνής. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», έχει προϋπολογισμό 450.000 ευρώ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του έχει οριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική τους αποσφράγιση θα γίνει την Παρασκευή, 7 του ίδιου μήνα.