Ως τις 8 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη για την πρόσληψη 45 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξέδωσε η διοίκηση του «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου Κομοτηνής. Οι προσλήψεις αφορούν στις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης και σίτισης του Νοσοκομείου, ενώ η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ειδικότερα, οι 45 θέσεις κατανέμονται ανά ειδικότητα ως εξής:

  • ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης (Φυλάκων) – 8 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών-στριών) – 29 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι) – 7 θέσεις
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων – 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Σισμάνογλου 45 ΤΚ 69133 – Κομοτηνή» απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψιν κας Δλημπεκάκη Αικατερίνης, τηλ. 2531351200). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, και αρχίζει από τις 29 Δεκεμβρίου 2017, ενώ λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2018. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων με ατομικές συμβάσεις εργασίας, είχε εκδοθεί παρόμοια προκήρυξη στις αρχές του 2017. Η υπόθεση όμως των ατομικών συμβάσεων δεν άργησε να βρεθεί στη δίνη των δικαστικών προσφυγών, που κατέθεταν – πανελλαδικά και τοπικά – οι εργολάβοι των αντίστοιχων υπηρεσιών των νοσοκομείων. Συνέπεια της πολύμηνης δικαστικής εμπλοκής, και ένεκα της εκπνοής των προθεσμιών που έθετε ο ΑΣΕΠ, ήταν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κομοτηνής να προβεί στην ακύρωση της πρώτης προκήρυξης, τον περασμένο Αύγουστο. Ακολούθως, στις 26 Σεπτεμβρίου εκδικάσθηκε στην Κομοτηνή η προσφυγή του τοπικού εργολάβου, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η ετυμηγορία του δικαστηρίου επ’ αυτής. Η διοίκηση του Νοσοκομείου ανέμενε την επίμαχη δικαστική απόφαση μέχρι και τις τελευταίες ημέρες του 2017, αλλά, προ του κινδύνου να αποκλειστεί από τον ΑΣΕΠ η έκδοση νέας προκήρυξης, ανακοίνωσε την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου την πρόσληψη 45 ατόμων για τις ως άνω θέσεις.

Λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας που περιγράφηκε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον νέα εμπλοκή στην υπόθεση των προσλήψεων με ατομικές συμβάσεις. Τούτο όμως φαίνεται να συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες, καθώς ακόμα κι αν η αναμενόμενη δικαστική απόφαση είναι υπέρ του εργολάβου, ο τελευταίος θα πρέπει να προσφύγει εκ νέου κατά της νέας προκήρυξης. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι στο μεσοδιάστημα το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει μη νόμιμες τις πληρωμές  προς τους εργολάβους και τις έχει «παγώσει» για αρκετούς μήνες. Τέλος, σε πανελλαδικό επίπεδο η εικόνα διαμορφώνεται υπέρ του νέου καθεστώτος, αφού περί τα 70 από τα 130 νοσοκομεία της χώρας έχουν ήδη κάνει «έξωση» στους εργολάβους και απασχολούν εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις.