Υποβολή αιτήσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 43 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, θα προχωρήσει το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, ενώ οι θέσεις που διατίθενται ανά ειδικότητα είναι οι κάτωθι:

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης
ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης (Φυλάκων) 8 * Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2018
ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών-τριών) 29 * Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2018
ΥΕ προσωπικό εστίασης (τραπεζοκόμοι) 5 * Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2018
YΕ Βοηθών Μαγείρων 1 * Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2018

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 1. Το προσωπικό, για τις θέσεις ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης (Φυλάκων) και ΥΕ προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών-τριών), καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα απασχοληθεί με 8ωρη απασχόληση. 2. Το προσωπικό, για τις θέσεις με κωδικό ΥΕ προσωπικό εστίασης (τραπεζοκόμοι) και YΕ Βοηθών Μαγείρων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα απασχοληθεί με 6ωρη απασχόληση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Σισμάνογλου 45 ΤΚ 69133 – Κομοτηνή» απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψιν κας Δελημπεκάκη Αικατερίνης, τηλ. 2531351200).