Ο Δήμος Κομοτηνής θα προβεί, μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στη συντήρηση των ιρλανδικών διαβάσεων και των τεχνικών στα υδατορρέματα που βρίσκονται στα γεωγραφικά όριά του.

Οι ιρλανδικές διαβάσεις συνδέουν τις αγροτικές οδούς και είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των αγροτών, της πυροσβεστικής και όλων όσων κινούνται στην ύπαιθρο. Στην τωρινή τους κατάσταση παρουσιάζουν βλάβες που τις καθιστούν ακατάλληλες και επικίνδυνες, και ως εκ τούτου επιβάλλεται η συντήρησή τους ώστε να γίνουν λειτουργικές και ασφαλείς. Οι περιοχές όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι οι οικισμοί Αιγείρου, Πανδρόσου, Καρυδιάς, Παραδημής κα Μ. Κρανοβουνίου. Θα γίνει η αφαίρεση των φθαρμένων κα ριγματωμένων οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα και θα αντικατασταθεί με νέο ίδιας ποιότητας και διατομής. Επίσης θα συντηρηθούν και τα τεχνικά των αγροτικών οδών, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής, όπου αυτά έχουν υποστεί βλάβες. Πρόκειται κυρίως για μικρού μήκους σωληνωτούς οχετούς Φ60 και οχετούς ορθογωνικής διατομής και για την συντήρηση τους προβλέπεται η αντικατάσταση των φθαρμένων η κατεστραμμένων στοιχείων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχτηκε ήδη και θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές θα μπορούν να υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Στις 17 του ίδιου μήνα θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, για να αναδειχτεί ο ανάδοχος που εν συνεχεία θα εκτελέσει το έργο.