Για τους παιδικούς σταθμούς και το 1ο ΚΑΠΗ

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα:

  • 2 ατόμων της ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τους παιδικούς σταθμούς, και
  • 1 ατόμου της ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπευτριών, για το 1ο ΚΑΠΗ

Στην πρώτη περίπτωση, οι συμβάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Ιουλίου 2018. Στη δεύτερη περίπτωση, η σύμβαση εργασίας θα είναι 8μηνης διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» – Ταχ. Δ/νση Γρ. Μαρασλή 1 1ος όροφος- Κομοτηνή ΤΚ 69133, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό τμήμα, υπόψη κας Μαρίας Μερέτη, (τηλ. επικοινωνίας: 25310/23175). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του ΚΕΜΕΑ και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, με τα απαιτούμενα προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά, ΕΔΩ.