Ο Δήμος Κομοτηνής θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 14 άτομα, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, για χρονική διάρκεια 2 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά (αναφέρονται ενδεικτικά):

  • Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
    3584/07

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κομοτηνής (Πλ.Βιζυηνού 1, τηλ: 2531352443) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Δημήτριος Καρακώτσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 4 ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κομοτηνής.