Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες και αρχές ως προς την προστασία του αστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος, την τήρηση καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των αλσών, των πάρκων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των υπόλοιπων χώρων πρασίνου.

Μεταξύ άλλων, με τον νέο Κανονισμό Πρασίνου εισάγεται ο θεσμός των «Κοινωνικών Πάρκων» και η δυνατότητα «υιοθέτησης» αυτών από ομάδες πολιτών, επιτροπές περιοίκων, συλλόγους, κινήματα πολιτών, επιτροπές γειτονιάς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σχολικές επιτροπές και γενικά από κάθε άλλο συλλογικό φορέα.

Σκοπός των «υιοθεσιών» δημοτικών χώρων είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η καθιέρωση της συλλογικής περιβαλλοντικής ευθύνης, η ενίσχυση του αισθήματος σεβασμού του κοινοχρήστου χώρου, η διαπαιδαγώγηση και η εν γένει αλλαγή νοοτροπίας των δημοτών σε σχέση με τον δημόσιο χώρο.

Η «υιοθεσία» μπορεί να γίνει με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ενώ οι δημοτικοί χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό θα υποδεικνύονται είτε από τον ενδιαφερόμενο φορέα είτε από το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής.

Οι φορείς που θα προβούν σε «υιοθέτηση» δημοτικού χώρου, θα αναλάβουν την διαμόρφωση, φύτευση, συντήρηση και επιμέλεια του συγκεκριμένου χώρου, ενώ θα ορίσουν υποχρεωτικά και έναν εκπρόσωπό τους.

Σημειώνεται ότι η «υιοθέτηση» αυτή δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του οποιουδήποτε χώρου και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του πρασίνου.

Το Τμήμα Πρασίνου θα παρέχει την τεχνογνωσία του και κάθε άλλη συνδρομή, όποτε και εφόσον του ζητηθεί, και θα εποπτεύει την επιμελή χρήση του χώρου. Μετά την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, το Τμήμα  Πρασίνου θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησης, η οποία θα είναι πλέον υποχρέωση αποκλειστικά του συλλογικού φορέα που προέβη στην υιοθέτηση.

Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επίσης θα ανακαλείται άμεσα σε περιπτώσεις που θα διαπιστώνεται εγκατάλειψη του αναφερόμενου χώρου, κακή συντήρηση, ελλιπής φροντίδα, μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου.