Στις 21 Ιουνίου.

Στη δημοπρασία εκμίσθωσης επτά θέσεων στην ακτή της Αρωγής για τη λειτουργία τροχήλατων – αυτοκινούμενων ή μη – αναψυκτηρίων με ομπρελοξαπλώστρες, και μίας θέσης για ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και μίας θέσης για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη – αναψυκτηρίου με ομπρελοξαπλώστρες, και μίας θέσης για ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία Μέσης, προχωρά στις 21 Ιουνίου ο Δήμος Κομοτηνής μετά και την έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής ΚΥΑ που αναμένονταν.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου προέβη στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:

“Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

∆ιακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού των Τοπικών Κοινοτήτων Αρωγής και Μέσης του ∆ήµου Κοµοτηνής για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού και συγκεκριµένα:

Α. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΩΓΗΣ:

1.επτά (7) κοινόχρηστα τµήµατα αιγιαλού µε στοιχεία «ΕΚΤΑΣΗ 1», «ΕΚΤΑΣΗ 2», «ΕΚΤΑΣΗ 3», «ΕΚΤΑΣΗ 4», «ΕΚΤΑΣΗ 5», «ΕΚΤΑΣΗ 6» και «ΕΚΤΑΣΗ 7» εµβαδού 500,00 τ.µ. έκαστο για τοποθέτηση σετ αντηλιακών οµπρελών µε ξαπλώστρες.

  1. επτά (7) κοινόχρηστα τµήµατα αιγιαλού µε στοιχεία Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6 και Κ7 εµβαδού 15,00 τ.µ. έκαστο για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούµενου ή µη – αναψυκτηρίου.
  2. ένα (1) κοινόχρηστο τµήµα µε στοιχείο ΘΜ εµβαδού 100,00 τ.µ. για θαλάσσια µέσα αναψυχής και συγκεκριµένα όλα τα µη µηχανοκίνητα και επιπλέον ενός (1) µηχανοκίνητου σκάφους (κρις-κράφτ) µε δυνατότητα ρυµούλκησης παιχνιδιών.

Β. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗΣ:

1.ένα (1) κοινόχρηστο τµήµα αιγιαλού µε στοιχείο «ΕΚΤΑΣΗ 1» εµβαδού 500,00 τ.µ. για τοποθέτηση σετ αντηλιακών οµπρελών µε ξαπλώστρες.

  1. ένα (1) κοινόχρηστο τµήµα αιγιαλού µε στοιχεία Κ1, εµβαδού 15,00 τ.µ. για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούµενου ή µη –  αναψυκτηρίου.
  2. ένα (1) κοινόχρηστο τµήµα µε στοιχείο ΘΜ εµβαδού 100,00 τ.µ. για θαλάσσια µέσα αναψυχής και συγκεκριµένα όλα τα µη µηχανοκίνητα και επιπλέον ενός (1) µηχανοκίνητου σκάφους (κρις-κράφτ) µε δυνατότητα ρυµούλκησης παιχνιδιών.

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής) στις 21 Ιουνίου 2017, ηµέρα Τετάρτη. Χρονικό διάστηµα υποβολής δικαιολογητικών για το σύνολο των δηµοπρατούµενων τµηµάτων ορίζεται η 09:00 π.µ. και λήξη η 11:30 π.µ. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας ορίζεται η 12:00 µεσηµβρινή και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 13:00 µ.µ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και συγκεκριµένα στο γραφείο Εσόδων – Περιουσίας του ∆ήµου Κοµοτηνής – κ. Κωνσταντίνος Χαµαµτζόγλου – τηλ. 2531352455 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες”.