Ως την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, η υποβολή των αιτήσεων
Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μηνών) ενός ατόμου, ειδικότητας Π.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα κύρια προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι., τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ανάλογης ίσης αξίας.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Δικαιολογητικά 
Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αιτήσεώς τους οφείλουν να προσκομίσουν: Α) Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα, Β) για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν από την γραμματεία του Συλλόγου και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του συλλόγου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Λεωφ. Δημοκρατίας – Κομοτηνή – Τ.Κ.: 69100, απευθύνοντάς την στην γραμματεία του Συλλόγου υπόψιν κα. Αργυροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2531036909). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 3η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στα γραφεία του Συλλόγου, καθώς επίσης στο www.perpato.gr

Κατάταξη υποψηφίων
Με την κατάθεση των αιτήσεων, θα γνωστοποιείται στους υποψηφίους η ώρα διεξαγωγής των συνεντεύξεών τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή  5 Φεβρουαρίου 2017, από τις 10:00 και μετά, στο κτίριο όπου εδρεύει ο Σύλλογος. Κατόπιν της συνέντευξης των υποψηφίων ο Σύλλογος θα επεξεργαστεί και θα αξιολογήσει τις αιτήσεις τους και τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά τους.

Πρόσληψη
Ο Σύλλογος  προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.